Kobieta w sądzie

Mediacja w sprawach rodzinnych: rozwód, separacja, alimenty

(aktualizacja)

Mediacja jest coraz częściej wykorzystywaną alternatywną metodą rozwiązywania konfliktów, w tym w sprawach rodzinnych. W kontekście trudnych i emocjonalnie naładowanych tematów, takich jak rozwód, czy separacja, mediacja może stać się narzędziem do budowania mostów porozumienia pomiędzy skłóconymi stronami.

Ugoda mediacyjna + wniosek do sądu o jej zatwierdzenie - 297 zł

Czym jest mediacja?

Mediacja to proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga skłóconym stronom w znalezieniu wspólnego rozwiązania ich konfliktu. W mediacji, to strony decydują o finalnym rozwiązaniu, a mediator jedynie ułatwia komunikację i negocjacje. Sprawy, które mogą być przedmiotem mediacji to m.in.: pojednanie małżonków, ustalenia warunków rozstania, kontakty z dziećmi, czy kwestie majątkowe.

Jak dochodzi do mediacji?

Możliwe jest rozpoczęcie mediacji przed wnoszeniem sprawy do sądu lub w trakcie procesu sądowego, na podstawie decyzji sądu. Kluczowym elementem wszelkiego postępowania mediacyjnego jest zgoda obu stron. Strony mogą wnioskować o mediację w dowolnym momencie procesu sądowego. Gdy sąd zauważy potrzebę mediacji, może zachęcić strony do jej podjęcia.

Kto wyznacza mediatora?

Wybór mediatora leży w rękach stron. Jeśli nie dojdą one do porozumienia w tej kwestii, sąd przekierowuje je do mediacji i desygnuje odpowiedniego mediatora, z uwzględnieniem jego doświadczenia i kompetencji, preferując tych, którzy pracują na stałe jako mediatorzy.

Jak długo potrwa mediacja?

Jeśli mediacja rozpoczyna się na podstawie decyzji sądu, nie powinna trwać dłużej niż trzy miesiące. Mimo to, ze względu na wspólny wniosek stron, czas trwania może być wydłużony w celu osiągnięcia porozumienia.

W jaki sposób odbywa się mediacja?

Po otrzymaniu polecenia od sądu, mediator kontaktuje się z obiema stronami (często przez telefon), aby ustalić szczegóły spotkania. Następnie omawia z nimi procedury i reguły mediacji, pytając, czy obie strony zgadzają się na jej przeprowadzenie. Sam proces mediacji to dialog między stronami z udziałem mediatora, ale mogą też zachodzić indywidualne rozmowy mediatora z każdą ze stron. Strony mogą zrezygnować z mediacji w dowolnym momencie.

Cały proces jest poufny, a informacje wynikające z mediacji nie mogą być wykorzystywane w dalszym postępowaniu sądowym. Mediator jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i nie może dzielić się informacjami ani być świadkiem w sprawie, chyba że zostanie zwolniony z tego obowiązku przez strony.

Po zakończeniu mediacji, strony mogą zawrzeć ugodę, która po zatwierdzeniu przez sąd nabiera mocy prawnej. W przypadku, gdy mediacja nie przyniesie rozwiązania, strony mają prawo wrócić do tradycyjnego postępowania sądowego.

Najczęstsze tematy sporu

 • Podział majątku: Podział wspólnego majątku, długów i zobowiązań może być źródłem konfliktu.
 • Opieka nad dziećmi: Kwestie dotyczące opieki, wizyt, alimentów, edukacji, zdrowia i wychowania dzieci.
 • Relacje z dalszą rodziną: Określenie sposobu kontaktu z dziadkami, kuzynami i innymi członkami rodziny.
 • Podział czasu: Kwestie dotyczące wakacji, świąt i specjalnych okazji.

Techniki w mediacji rodzinnej

 • Aktywne słuchanie: Mediator zachęca strony do mówienia i słuchania bez przerywania.
 • Reformulacja: Mediator może powtórzyć lub przekształcić wypowiedź jednej ze stron, aby pomóc w zrozumieniu jej przez drugą stronę.
 • Brainstorming: Mediator zachęca strony do przedstawienia różnych opcji rozwiązania problemu.
 • Balansowanie mocy: Mediator może interweniować, jeśli jedna ze stron dominuje nad drugą.
 • Pomoc w komunikacji: Mediator może ułatwić komunikację między stronami, pomagając im wyrazić swoje uczucia i potrzeby.

Przygotowanie do mediacji

 • Zrozumienie celu: Mediacja ma na celu współpracę, a nie konfrontację.
 • Przygotowanie dokumentów: Jeśli sprawa dotyczy finansów lub majątku, warto zgromadzić wszelkie odpowiednie dokumenty.
 • Ustalenie priorytetów: Zastanów się, co jest dla Ciebie najważniejsze, a co możesz pominąć.
 • Zaplanuj, jak będziesz komunikować się z byłą drugą połówką: Współpraca i otwarta komunikacja są kluczem.

Najczęstsze błędy podczas mediacji

 • Nieprzygotowanie się: Nie przemyślenie swojej pozycji i oczekiwań.
 • Koncentracja na przeszłości: Skupianie się na tym, co się stało, zamiast na tym, jak można rozwiązać problem.
 • Niebranie pod uwagę potrzeb dzieci: Dzieci są często najbardziej dotknięte rozwodem lub separacją.
 • Unikanie trudnych tematów: Omijanie ważnych kwestii, które trzeba rozwiązać.

Korzystając z mediacji w sprawach rodzinnych, warto pamiętać, że celem jest osiągnięcie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony, a nie "wygrana" w sporze. Mediacja może pomóc w zrozumieniu perspektywy drugiej osoby, budowaniu kompromisu i znalezieniu rozwiązania, które będzie działało dla wszystkich zaangażowanych stron.

Koszty mediacji

Koszty związane z mediacją są zazwyczaj niższe niż koszty sądowe. Wysokość opłat za usługi mediatora oraz inne koszty związane z mediacją mogą być regulowane różnymi przepisami lub wynikać z indywidualnych ustaleń między stronami a mediatorem.

 • Wynagrodzenie Mediatora: Mediatorzy pracują niezależnie, w ośrodkach mediacji lub na polecenie sądu. Sądowe stawki mediacyjne są określone przez Rozporządzenie: 150 zł za pierwsze posiedzenie, 100 zł za kolejne w sprawach niemajątkowych. W sprawach majątkowych to 1% wartości sporu (min. 150 zł, maks. 2.000 zł).
 • Dodatkowe Wydatki: Opłaty za wynajem pomieszczenia do 70 zł/posiedzenie. Możliwe dodatkowe koszty (materiały, tłumaczenie).
 • Podatek VAT: Doliczany jest w przypadku mediatorów prowadzących działalność gospodarczą.
 • Ustalenie Wynagrodzenia poza Sądem: Wynagrodzenie jest kwestią negocjacji między mediatorem a stronami.
 • Zwroty Kosztów: Osiągnięcie porozumienia w mediacji daje prawo do zwrotu 75% opłaty sądowej.
 • Koszty nieudanej mediacji: Odmowa udziału może skutkować obowiązkiem zwrotu kosztów.

Jakie kwalifikacje powinien posiadać mediator w sprawach rodzinnych?

 • Wykształcenie: Mediator powinien posiadać wyższe wykształcenie, a w przypadku mediacji rodzinnej często jest to wykształcenie z zakresu psychologii, socjologii lub prawa.
 • Szkolenie: Mediator powinien odbyć specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji, a w przypadku mediacji rodzinnej, dodatkowe szkolenie skupiające się na problematyce rodziny.
 • Doświadczenie: Mediatorzy pracujący z rodzinami często mają doświadczenie w pracy z dziećmi, problemami rodzin i kryzysami.

Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

Istnieje wiele korzyści płynących z wykorzystania mediacji w sprawach rodzinnych:

 • Samodzielność decyzji - strony mają pełną kontrolę nad rozwiązaniem konfliktu.
 • Obniżenie negatywnych emocji - proces mediacyjny może pomóc w złagodzeniu napięć i zrozumieniu drugiej strony.
 • Utrzymanie relacji - dzięki mediacji relacje pomiędzy stronami mogą zostać zachowane lub nawet wzmocnione.
 • Szybkość i niższe koszty - mediacja jest zazwyczaj szybsza i tańsza niż tradycyjne postępowanie sądowe.

Podsumowanie

Mediacja w sprawach rodzinnych to szansa na dialog i zrozumienie w trudnych chwilach. Dzięki wsparciu mediatora, strony mogą znaleźć wspólne rozwiązania, oszczędzając czas i koszty sądowe. Kluczem jest chęć do porozumienia i otwartość na kompromis, co przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym, zwłaszcza dzieciom. Mediacja to krok w stronę pokojowego rozwiązania konfliktu rodzin.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Powiązane artykuły