Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie: Co musisz wiedzieć?

(aktualizacja)

Podział majątku po rozwodzie, czy to z orzekaniem o winie, czy bez, jest procesem uregulowanym przez przepisy prawa cywilnego. Można go przeprowadzić na sprawie rozwodowej, pod warunkiem, że w nie przedłuży on w sposób znaczący postępowania. Z reguły podział majątku wymaga założenia odrębnej sprawy.

W tym artykule przedstawimy kluczowe informacje na ten temat, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć, jak przebiega podział majątku i jakie są związane z tym koszty.

Sposoby podziału majątku

Podział majątku można przeprowadzić na kilka sposobów. Można dokonać podziału majątku na zgodny wniosek małżonków w postępowaniu o rozwód, poprzez zawarcie wniosku o podział majątku w pozwie rozwodowym lub odpowiedzi na pozew o rozwód. Wówczas sąd ustala, jakie składniki wchodzą w skład majątku wspólnego oraz podziela je wraz ze spłatami lub dopłatami.

Innym sposobem jest dokonanie podziału majątku w drodze umowy, która może przyjąć formę aktu notarialnego, jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość, lub formę pisemną, jeśli w skład majątku nie wchodzi nieruchomość, lecz ruchomości, np. samochody, meble, itp.

W przypadku braku porozumienia między małżonkami, możliwe jest przeprowadzenie podziału majątku przez sąd rejonowy w postępowaniu sądowym o podział majątku. Jednak ta procedura jest najdroższa i najdłuższa ze względu na udział świadków, powołanie biegłych itd.

Warto pamiętać, że majątek nie musi być podzielony równo po połowie pomiędzy małżonkami. Można ustalić nierówne udziały małżonków w ich majątku wspólnym, np. 40% dla żony i 60% dla męża.

Podział majątku po rozwodzie nie jest obowiązkowy z punktu widzenia prawa, ale warto go przeprowadzić, aby zakończyć sprawę rozstania i rozwodu również o wspólne rzeczy, takie jak ruchomości czy nieruchomości, tj. dom, mieszkanie, samochód, wyposażenie mieszkania, sprzęty audiowizualne, itd.

Podstawy prawne podziału majątku

Podział majątku po rozwodzie

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie mają prawo do podziału majątku wspólnego w wyniku rozwodu. Oznacza to, że wszystkie wspólne aktywa i zobowiązania muszą zostać podzielone między małżonków.

Podział majątku wspólnego polega na tym, że konkretne elementy tego majątku stają się własnością tylko jednego z małżonków. Podział ten nie jest uzależniony od rozwodu i może nastąpić zarówno przed rozwodem, w trakcie rozwodu, jak i kilka lat po rozwodzie.

Przy rozwodzie z orzekaniem o winie, podział majątku wspólnego małżonków odbywa się na zasadzie równego podziału, bez względu na to, kto z nich został uznany za winnego. Głównymi czynnikami, które mogą zadecydować o nierównym podziale majątku, to działanie na szkodę współmałżonka, lub niewłaściwe zarządzanie majątkiem wspólnym.

Sąd może ustalić nierówne udziały w majątku wspólnym, jeśli jeden z małżonków złośliwie nim zarządzał, zataił informacje na temat majątku, wprowadził drugą stronę w błąd, wyrządził szkodę w majątku wspólnym lub wykorzystywał jego środki do swoich korzyści i pomijał interesy drugiego małżonka.

Jakie elementy majątku są objęte podziałem?

Podzial majatku a rozwod

Małżeństwo wiąże się z powstaniem między małżonkami więzi finansowej, tzw. ustawowej wspólności majątkowej. Wszystkie własności, które małżonkowie nabywają w trakcie trwania wspólności, wchodzą w skład tej wspólności. Podobnie i wszelkie podjęte zobowiązania finansowe, tj. kredyty, czy pożyczki.

W skład majątku wspólnego wchodzą między innymi:

 • Dochody z pracy i innej działalności zarobkowej każdego z małżonków
 • Dochody z majątku wspólnego i osobistego każdego z małżonków
 • Środki zgromadzone na rachunkach emerytalnych każdego z małżonków
 • Składki emerytalne zarejestrowane na subkoncie
 • Przedmioty zwykłego użytku w domu, niezależnie od sposobu nabycia

Własność majątku osobistego nie podlega podziałowi po rozwodzie. Natomiast nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątek osobisty podlegają rozliczeniu.

Co obejmuje majątek osobisty?

Zgodnie z Art. 22 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 • Przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej
 • Przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej
 • Prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom
 • Przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (np. okulary korekcyjne, biżuteria)
 • Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (np. służebność osobista)
 • Przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
 • Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków. Realizacja tych wierzytelności przez pobranie wynagrodzenia, czy też przez uzyskanie kwot należnych z tytułu działalności zarobkowej stanowi przesłankę wejścia otrzymanych przedmiotów do majątku wspólnego
 • Przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków
 • Prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy
 • Przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Majątek osobisty nie podlega podziałowi po rozwodzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy są to nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny lub z majątku wspólnego na majątek osobisty. W takim przypadku konieczne jest rozliczenie tych nakładów między małżonków.

Podsumowując, podział majątku w trakcie rozwodu jest uregulowany przepisami prawa cywilnego i wymaga przemyślanej decyzji. Warto unikać konfliktów i starać się dojść do porozumienia w kwestii podziału posiadanych własności. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, konieczna jest pomoc prawnika oraz pokrycie kosztów związanych z procesem sądowym, które mogą być znaczne. Dlatego lepiej działać rozważnie i unikać zbędnych kłopotów oraz pamiętać o przepisach, które regulują podział majątku w przypadku rozwodu. Prawidłowy podział majątku może zająć trochę czasu i wymaga od nas sporej wytrwałości, ale w końcu przyniesie korzyści dla obu stron.

Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o rozwodzie dokładnie przemyśleć swoje postępowanie i zastanowić się, jakie będą konsekwencje podziału majątku. Czasami lepszym rozwiązaniem jest mediacja lub porozumienie, które zadowoli obie strony.

Majątek wspólny małżonków to skomplikowana sprawa, która wymaga dokładnego zbadania sytuacji i wykazania się sporą dawką cierpliwości oraz rozwagi. Warto pamiętać, że właściwy podział majątku może być korzystny dla obu stron i przynieść wiele korzyści.

Podział majątku przez sąd

Podzial majatku a

Podział majątku podczas sprawy rozwodowej

Trudno jest przeprowadzić podział wspólnego majątku podczas postępowania rozwodowego. Z moich obserwacji wynika, że sędziowie nierzadko szukają pretekstów, by uniknąć orzekania w tej materii. Sąd podczas rozprawy rozwodowej posiada możliwość, ale nie obowiązek, rozsądzania o podziale majątku wspólnego. Według przepisów ustawy sąd zajmie się kwestią rozdzielenia Waszych dóbr tylko w sytuacji, gdy nie spowoduje to istotnego opóźnienia w toku sprawy.

Jeśli tak się stanie, będziecie zmuszeni złożyć wniosek o wszczęcie odrębnego postępowania sądowego i być może znów czekać 3 miesiące na termin rozprawy, lub uregulować tę kwestię w obecności notariusza, co znacząco podniesie koszty.

Dlatego, aby szybko, tanio i sprawnie dokonać podziału majątku, warto zadbać o precyzyjne określenie składników majątkowych, które mają być podzielone. Oto kilka wskazówek, jak tego dokonać:

 • Sporządźcie szczegółowy wykaz majątku wspólnego: W pierwszej kolejności, obie strony powinny sporządzić listę wszystkich składników majątku wspólnego, takich jak nieruchomości, pojazdy, meble, sprzęt elektroniczny czy środki pieniężne zgromadzone na wspólnych rachunkach. Ważne jest, aby lista była jak najbardziej kompletna i zawierała informacje o wartości każdego z przedmiotów.
 • Ustalcie miejsce położenia majątku: Wskazanie lokalizacji poszczególnych składników majątkowych może ułatwić sądowi ocenę ich wartości oraz podjęcie decyzji o ewentualnym podziale. W przypadku nieruchomości, podajcie dokładny adres, a w przypadku ruchomości, wskazujcie miejsce przechowywania.
 • Szacujcie wartość majątku: Starajcie się dokonać jak najbardziej realistycznego oszacowania wartości poszczególnych składników majątku wspólnego. Możecie skorzystać z wyceny rzeczoznawcy majątkowego, zwłaszcza w przypadku nieruchomości czy pojazdów. Wartość przedmiotów codziennego użytku, takich jak meble czy sprzęt AGD, można szacować na podstawie cen rynkowych lub wartości ubezpieczenia.
 • Zaproponujcie sposób podziału majątku: Przedstawcie sądowi propozycję podziału majątku wspólnego, uwzględniając potrzeby i możliwości każdej ze stron. Wskazujcie, które przedmioty mają przypaść każdemu z małżonków po rozwodzie. Starajcie się dojść do porozumienia co do podziału majątku, aby uniknąć konieczności prowadzenia dodatkowego postępowania sądowego czy załatwiania sprawy u notariusza.

  Pamiętajcie, że precyzyjne przygotowanie wszystkich informacji dotyczących majątku wspólnego może znacząco przyspieszyć proces orzekania o podziale majątku przez sąd i ułatwić osiągnięcie satysfakcjonującego dla obu stron rozwiązania.

O co pyta sąd na sprawie o podział majątku?

Przy podziale majątku w trakcie postępowania rozwodowego sąd bierze pod uwagę różne aspekty, by zapewnić, że podział jest sprawiedliwy dla obu stron. Oto kilka kwestii, które sąd może rozważać i o które może pytać:

 1. Rodzaj Majątku: Jakie dobra wchodzą w skład majątku wspólnego? Czy są to nieruchomości, ruchomości, akcje, oszczędności czy inne wartościowe przedmioty?

 2. Wartość Majątku: Jaką wartość ma każdy składnik majątku? Czy były przeprowadzone jakieś wyceny?

 3. Pochodzenie Majątku: Czy majątek został nabyty przed małżeństwem, w trakcie trwania małżeństwa czy był darem czy spadkiem?

 4. Wkład Każdej ze Stron: Jakie były wkłady finansowe i niematerialne obu stron w nabycie i gromadzenie majątku? Kto i w jakim stopniu przyczynił się do jego powstania i wzrostu?

 5. Zobowiązania: Czy istnieją jakieś długi lub inne zobowiązania związane z majątkiem? Kto je zaciągnął i na jakich warunkach?

 6. Potrzeby Dzieci: Jeśli para ma dzieci, sąd będzie brał pod uwagę ich potrzeby, takie jak mieszkanie czy koszty edukacji.

 7. Przyszłe Potrzeby i Możliwości Finansowe: Jakie są przewidywane przyszłe potrzeby i możliwości finansowe każdej ze stron po rozwodzie?

 8. Umowy Pomiędzy Stronami: Czy małżonkowie zawarli jakieś wcześniejsze umowy dotyczące podziału majątku, np. intercyzę?

 9. Inne Istotne Okoliczności: Czy są jakieś szczególne okoliczności, które powinny być wzięte pod uwagę przy podziale majątku?

Sąd bierze pod uwagę powyższe kwestie i wiele innych, by zapewnić, że podział majątku jest uczciwy i odzwierciedla rzeczywiste okoliczności i wkłady obu stron.

Wniosek o podział majątku

Jeśli podział majątku nie został dokonany przy okazji sprawy rozwodowej, należy w tym zakresie wszcząć nowe postępowanie. W tym celu w sądzie rejonowym trzeba złożyć odrębny wniosek, dołączając do niego odpis wyroku rozwodowego.

Wnioskując o podział majątku wspólnego, należy dokładnie określić składniki majątku, które mają zostać podzielone oraz przedstawić dowody na prawo własności. Wniosek powinien również zawierać oznaczenie stron postępowania (wnioskodawcę oraz uczestnika), określenie wartości przedmiotu sporu i uzasadnienie.

Jeśli nieruchomość jest częścią majątku, do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej. W przypadku innych przedmiotów wartościowych, jak np. samochód, warto przedstawić dowody rejestracyjne, dowody zakupu (paragony fiskalne, faktury, rachunki) lub umowy dotyczące zakupu lub innych odpowiednich dokumentów. W przypadku sporu między małżonkami, konieczne może być przedstawienie dowodów na poparcie swoich racji, takich jak zeznania świadków.

Potrzebne dokumenty

Dokumenty do podzialu majątku

Aby dokonać podziału majątku wspólnego, zazwyczaj potrzebne są następujące dokumenty:

 • odpis wyroku o rozwód z klauzulą prawomocności,
 • odpisy z ksiąg wieczystych dotyczące nieruchomości,
 • kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów,
 • wydruki z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • wydruki z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • wypisy z aktów notarialnych dotyczących nieruchomości lub spółek,
 • wezwania do zapłaty długu,
 • rachunki dotyczące wspólnych wydatków.

Oprócz wymienionych dokumentów, w niektórych przypadkach mogą być wymagane także inne dokumenty potwierdzające własność lub posiadanie określonego mienia.

Do którego sądu złożyć wniosek?

Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do sądu rejonowego, w miejscu położenia większości własności. W sytuacji, gdy majątek wspólny małżonków znajduje się w okręgu działania dwóch lub więcej sądów rejonowych, wybór sądu właściwego należy do wnioskodawcy.

Jeśli któryś z uczestników postępowania wniesie o przekazanie sprawy do innego sądu, sąd może przekazać sprawę do sądu rejonowego, w którego okręgu znajduje się majątek wspólny lub jego znaczna część, lub do sądu, w którego okręgu mieszkają wszyscy uczestnicy. Aby takie żądanie było skuteczne, musi zostać zgłoszone nie później niż na pierwszej rozprawie.

Ustalenie wartości majątku

Podział majątku od czego zacząć

Proces podziału majątku wspólnego po rozwodzie wymaga precyzyjnego ustalenia, co i jakiej wartości wchodzi w jego skład. W tym celu to sąd ma obowiązek ustalić skład majątku w oparciu o stan majątkowy na dzień ustania wspólności majątkowej, zaś wartość majątku podlegającego podziałowi ustalana jest na podstawie cen rynkowych z dnia podziału.

W przypadku nieporozumień co do wartości poszczególnych składników majątku, konieczne może okazać się powołanie biegłego, który na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, dokona precyzyjnej wyceny poszczególnych przedmiotów. Sąd wykorzystuje opinię biegłego oraz ewentualne przesłuchania, w celu ustalenia rzeczywistej wartości przedmiotów podlegających podziałowi, a tym samym dokonania sprawiedliwego i adekwatnego podziału majątku między byłych małżonków.

Nierówny podział majątku

Procentowy podział majątku po rozwodzie

Każdy z małżonków ma prawo żądać ustalenia nierównych udziałów w ich majątku wspólnym. Ustalenie nierównych udziałów może mieć miejsce w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez jednego z małżonków obowiązków wobec rodziny bądź długotrwałej separacji, którą spowodował dany małżonek.

Innym istotnym czynnikiem dla ustalenia nierównych udziałów jest stopień przyczynienia się do powstania majątku wspólnego. Nierówność udziałów nie wynika automatycznie z różnicy w zarobkach czy wykształceniu.

Ważnymi argumentami przemawiającymi za ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym są: uzależnienie od alkoholu, a także innych substancji oraz uchylanie się od pracy, brak pracy bez uzasadnionego powodu oraz marnotrawienie majątku wspólnego. Ważne jest, aby powody te były ważne i znaczące, a nie błahe.

Koszty podziału majątku

Koszty podziału majątku mogą się różnić w zależności od wielu czynników. W przypadku, gdy małżonkowie zgodnie podzielą majątek i przedstawią swoją propozycję w sądzie, ponoszą opłatę stałą w wysokości 300 zł. Jednakże, jeśli nie mogli w tej kwestii dojść do porozumienia, muszą uregulować opłatę sądową wysokości 1000 zł.

W takiej sytuacji małżonkowie dodatkowo poniosą koszty notarialne, które zależą już od wartości majątku, jaki trzeba podzielić i mogą wynieść od 100 zł do nawet 10 000 zł. Często konieczne jest dokonanie wyceny przez biegłego sądowego, co wiąże się z dodatkowym kosztem od 1500 zł do 2000 zł, w zależności od zawiłości sprawy.

Warto więc spróbować rozstrzygnąć tę kwestię polubownie i dojść do porozumienia w kwestii podziału posiadanych własności, aby uniknąć zbędnych kosztów i stresu związanych z procesem sądowym.

Podział majątku z kredytem hipotecznym

W przypadku udzielenia kredytu hipotecznego obojgu partnerom podczas trwania ich związku małżeńskiego, po orzeczeniu rozwodu, zobowiązanie to wciąż pozostaje wspólnym zadłużeniem. Rozdzielenie majątku nie powoduje bowiem podziału zobowiązań zaciągniętych przez małżonków wspólnie. Innymi słowy – rozwód nie wywiera żadnego wpływu na wcześniej zawarte porozumienie kredytowe. Z perspektywy banku, osoby zaciągające wspólny kredyt są zwyczajnie współdłużnikami

.Dla banku najważniejsze jest terminowe spłacanie rat zaciągniętego kredytu hipotecznego przez oboje małżonków. Zasady spłaty pozostają niezmienne, nawet po rozwodzie. Jednakże bank ma prawo zażądać od jednego lub obu byłych małżonków pieniędzy tytułem spłaty rat i odsetek karnych za zaległości. To nie ma znaczenia, czy Sąd przyznał prawo do nieruchomości jednej ze stron.

Kredyt hipoteczny a wspólność majątkowa

Zgodnie z art. 31 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, w momencie zawarcia małżeństwa, między małżonkami automatycznie powstaje wspólność majątkowa. Niemniej jednak wspólność ta może zostać rozwiązana, jeżeli małżonkowie lub osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński podpiszą akt notarialny dotyczący rozdzielności majątkowej, czyli tzw. intercyzę.

W przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego przez małżonków posiadających wspólnotę majątkową mąż i żona stają się po równo właścicielami nieruchomości zakupionej na kredyt oraz równo odpowiedzialni za spłatę długu. Nabyta nieruchomość wówczas wchodzi w skład ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.

Sytuacja wygląda inaczej, gdy kredyt hipoteczny jest zaciągany przez małżonków, którzy zawarli umowę o rozdzielności majątkowej. W takim przypadku bank ma możliwość indywidualnego kształtowania treści umowy oraz wynikających z niej obowiązków. W rezultacie zobowiązanie może być rozłożone między małżonków po równo lub w inny, ustalony sposób.

Podział nieruchomości

Jeśli chodzi o podział majątku, w ramach którego znajduje się mieszkanie, Sąd ma do dyspozycji trzy opcje:

1. podział fizyczny mieszkania – stosowany rzadko, gdyż jest możliwy tylko w przypadku, gdy z jednego lokalu można wydzielić dwa niezależne mieszkania z osobnymi, niezależnymi wejścia

2. przyznanie wyłącznej własności mieszkania jednemu z byłych małżonków z koniecznością spłaty należności drugiemu małżonkowi;

3. sprzedaż mieszkania poprzez licytację komorniczą i podział uzyskanych z tej transakcji środków finansowych.

Podział mieszkania przez sąd

Podczas podziału majątku wspólnego Sąd uwzględnia tylko aktywa, czyli np. nieruchomości, samochody, konta bankowe itp., bez uwzględniania zobowiązań. Zobowiązaniem może być na przykład kredyt hipoteczny, który jest zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, np. na domu.

Jeśli małżonkowie decydują się na przydzielenie długu jednemu z nich podczas podziału majątku, to muszą na to wyrazić zgodę. W takiej sytuacji jeden z małżonków przejmuje cały dług i zobowiązuje się do jego spłaty, a drugi nie ponosi już żadnej odpowiedzialności za ten dług. Jednakże bank, który udzielił kredytu, musi wyrazić na to zgodę, ponieważ to on ma zabezpieczenie na nieruchomości.

Spłata kredytu po rozwodzie

Po wydaniu wyroku rozwodowego przez sąd wspólność majątkowa między małżonkami przestaje obowiązywać, o ile oczywiście była ona ustanowiona w chwili ślubu i nie została zniesiona wcześniej za pomocą umowy intercyzy.

W przypadku rozwodu małżonkowie muszą podzielić zgromadzony majątek. Sąd może zdecydować, że jednemu z małżonków przysługuje prawo do użytkowania nieruchomości lub podzielić majątek między małżonków za pośrednictwem notariusza.

Jednak nawet jeśli kredytowane mieszkanie zostanie przyznane jednemu z małżonków, to drugi małżonek wciąż ponosi odpowiedzialność za spłatę kredytu hipotecznego. Obowiązek spłaty zadłużenia spoczywa na każdym z nich, nawet po rozwiązaniu małżeństwa.

Byli małżonkowie mogą ubiegać się o przepisanie kredytu hipotecznego na jedną osobę, ale nie jest to proste. Zwykle bank przeprowadza weryfikację zdolności kredytowej osoby, na którą ma być przepisane zobowiązanie. Jeśli bank uzna, że osoba ta nie będzie w stanie spłacić kredytu samodzielnie, nie zgodzi się na dokonanie aneksu do wcześniejszej umowy.

Podział majątku przed rozwodem

Podział majątku: rozdzielność majątkowa

Możliwe jest dokonanie podziału majątku wspólnego jeszcze przed złożeniem pozwu rozwodowego. Taki podział można przeprowadzić w formie umowy u notariusza.

W przypadku, gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, np. mieszkanie lub dom, umowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Jeśli małżonkowie chcą dokonać podziału majątku przed rozwodem, muszą zawrzeć umowę majątkową małżeńską, w której ustalą ustrój w postaci rozdzielności majątkowej.

Koszty podziału majątku u notariusza

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości dotyczącym maksymalnych stawek taksy notarialnej, koszt podziału majątku wspólnego u notariusza zależy od wartości majątku. Maksymalne stawki taksy notarialnej wynoszą:

 • majątek do 3.000 zł – 100 zł,
 • powyżej 3.000 do 10.000 zł – 100 zł plus 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł,
 • pow. 10.000 do 30.000 zł – 310 zł plus 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł,
 • powyżej 30.000 do 60.000 zł – 710 zł plus 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł,
 • 60.000 do 1.000.000 zł – 1.010 zł plus 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł,
 • powyżej 1.000.000 do 2.000.000 zł – 4.770 zł plus 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł,
 • powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł plus 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł.

Do kosztu sporządzenia aktu notarialnego należy doliczyć opłatę za wypisy aktu notarialnego (6 zł za stronę) zależną od ich liczby i objętości oraz 23% podatku VAT, jak również koszt opłaty sądowej wynoszącej 150 zł uiszczanej za wpis prawa własności w księdze wieczystej.

Masz pytania?

Temat podziału majątku wydał Ci się niezrozumiały? Masz więcej pytań? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Najczęściej zadawane pytania

Czy podział majątku po rozwodzie jest konieczny?

Nie będzie potrzeby rozpatrywania podziału majątku po rozwodzie, jeśli wcześniej ustaliliście rozdzielność majątkową w trakcie trwania małżeństwa. W przypadku posiadania wspólnego majątku, możecie również zdecydować się na polubowny podział, zawierając umowę, o ile obie strony są zgodne w tej sprawie i nie będą się kłócić.

Brak podziału majątku po rozwodzie

Jeśli oboje mieliście ustanowioną rozdzielność majątkową to posiadacie jedynie majątek własny, więc nie dysponujecie majątkiem wspólnym, a co za tym idzie - nie musicie przeprowadzać sprawy o podział majątku.

Co sąd bierze pod uwagę na rozprawie o podziale majątku?

Sąd przede wszystkim weźmie pod uwagę wasze wspólne dobro. Weźmie pod uwagę waszą sytuację życiową tak, aby wszystko było rozdzielone po równo. Ważnym czynnikiem jest też dobro dzieci jeśli je posiadacie.