Jak się rozwieść? pozew o rozwód bez orzekania o winie

Jak się rozwieść - Kompleksowy Przewodnik

(aktualizacja)

Rozwód to jedno z najtrudniejszych doświadczeń, z jakimi może spotkać się człowiek. Czasem jednak wiemy, że to konieczność, że doszliśmy do ściany i nasze małżeństwo nie ma już dłużej sensu. Wówczas szukamy informacji, jak się rozwieść, ponieważ nie wiemy, od czego zacząć i co nas czeka.

W tym artykule po krótce omówimy, jak się rozwieść, na co zwrócić szczególną uwagę i jakich informacji na temat rozwodu dostarczają nam przepisy prawne, a w szczególności Kodeks Rodzinnego i Opiekuńczego (KRiO).

Jak się rozwieść: Podstawowe informacje

Jeśli chcesz wiedzieć, jak się rozwieść, zacznij od zapoznania się z podstawowymi przepisami ustawowymi na ten temat. W Polsce rozwód jest regulowany przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (KRiO). Zgodnie z art. 56 KRiO, sąd może orzec rozwód, jeżeli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Jak się rozwieść: Przesłanki do rozwodu

Pierwszym krokiem w odpowiedzi na pytanie, jak się rozwieść, jest zrozumienie przesłanek, które muszą być spełnione, aby sąd mógł orzec rozwód. Zgodnie z art. 56 §1 KRiO, przesłankami tymi są:

 1. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego - oznacza to, że między małżonkami nie ma już więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej.
 2. Trwały rozkład pożycia małżeńskiego - oznacza to, że nie ma najmniejszej szansy, że małżonkowie wrócą do wspólnego pożycia.

Jak się rozwieść?

Jak się rozwieść: Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Nawet jeśli przesłanki zupełnego i trwałego rozkładu pożycia są spełnione, sąd może odmówić orzeczenia rozwodu w pewnych sytuacjach. Jak wskazuje art. 56 §2 KRiO, rozwód nie jest możliwy, jeśli:

 1. Sprzeciwia się to dobru wspólnych małoletnich dzieci małżonków.
 2. Orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Jak się rozwieść: Procedura Rozwodowa

Proces rozwodowy jest nie jest bardzo skomplikowany, jednakże wymaga spełnienia kilku formalności. Oto krok po kroku, jak się rozwieść:

Krok 1: Przygotowanie pozwu rozwodowego

Jak się rozwieść? rozwód bez orzekania o winie

Kolejnym etapem, by się rozwieść, jest przygotowanie pozwu rozwodowego. Pozew ten powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko powoda (osoby składającej pozew) oraz pozwanego (drugiego małżonka).
 • Opis sytuacji uzasadniający żądanie rozwodu, w tym szczegółowe opisanie okoliczności świadczących o zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego.
 • Wnioski dowodowe, np. świadkowie, dokumenty, które mogą potwierdzić podane okoliczności.

Pozew rozwodowy wzór

Jeśli nie wiesz, jak napisać pozew o rozwód, a wzory pozwów rozwodowych nie spełniają Twoich oczekiwań; jeśli nie masz czasu się za to zabrać albo chcesz mieć pozew napisany profesjonalnie, możemy Ci w tym pomóc.

Profesjonalnie sporządzone pismo?

Krok 2: Wniesienie pozwu do sądu

Pozew rozwodowy wnosi się do sądu okręgowego, właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, o ile jedno z nich w dalszym ciągu tam zamieszkuje. W przeciwnym razie właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeśli i tego brak – sąd miejsca zamieszkania powoda (art. 17 Kodeksu postępowania cywilnego).

Krok 3: Opłata sądowa

Za wniesienie pozwu rozwodowego konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej. Obecnie opłata ta wynosi 600 zł. W przypadku trudnej sytuacji finansowej, powód może ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych.

Krok 4: Odpowiedź na pozew

Po otrzymaniu kompletu dokumentów sąd wysyła jeden egzemplarz stronie przeciwnej zobowiązując ją do złożenia odpowiedzi na pozew rozwodowy w ściśle określonym terminie.

Krok 5: Posiedzenia sądowe

Po wniesieniu pozwu sąd wyznacza termin pierwszego posiedzenia. Sąd podczas posiedzeń przesłuchuje strony oraz świadków, analizuje przedstawione dowody i przeprowadza niezbędne postępowania dowodowe.

Krok 6: Mediacje

W niektórych przypadkach, sąd może skierować strony na mediacje, aby spróbować doprowadzić do pojednania lub wypracowania porozumienia w kwestiach spornych, takich jak opieka nad dziećmi czy podział majątku (art. 436 Kodeksu postępowania cywilnego).

Pamiętaj, że mediacja jest dobrowolna, możesz, ale nie musisz się na nią zgodzić.

Krok 7: Orzeczenie rozwodu

Jeśli sąd uzna, że przesłanki do rozwodu zostały spełnione i nie zachodzą żadne przeszkody do jego orzeczenia, wyda wyrok rozwodowy. Wyrok ten określa m.in. winę za rozkład pożycia (jeśli była taka konieczność), opiekę nad dziećmi, alimenty oraz podział majątku wspólnego, jeśli małżonkowie byli w tym zakresie zgodni.

Jak się rozwieść: Kwestie związane z dziećmi

Jak się rozwieść?

Jednym z najważniejszych aspektów rozwodu jest kwestia opieki nad dziećmi. Jak się rozwieść, aby zabezpieczyć prawa dzieci? Sąd, orzekając rozwód, zawsze bierze pod uwagę dobro wspólnych małoletnich dzieci.

Opieka nad dziećmi

Sąd może orzec o władzy rodzicielskiej w różny sposób, m.in.:

 • Powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego rodzica do określonych obowiązków i uprawnień.
 • Powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jeżeli istnieją warunki do tego, aby mogli oni współdziałać dla dobra dziecka.

Opieka nad dziećmi

Alimenty

Zgodnie z art. 133 KRiO, rodzice są zobowiązani do łożenia na utrzymanie i wychowanie dziecka. Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o wysokości alimentów, jakie jeden z rodziców ma płacić na rzecz dzieci.

Kalkulator alimentów

Jak się rozwieść - Podział majątku wspólnego

Jak się rozwieść?

Kolejną ważną kwestią w procesie rozwodowym jest podział majątku wspólnego. Jak uczciwie podzielić majątek, kiedy się rozwodzisz?

Ustalenie majątku wspólnego

Przed podziałem majątku konieczne jest ustalenie, co wchodzi w skład majątku wspólnego. Zgodnie z art. 31 §1 KRiO, do majątku wspólnego należą m.in. zarobki małżonków, dochody z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego każdego z małżonków.

Podział majątku

Podział majątku

Podział majątku wspólnego może być dokonany na dwa sposoby:

 • Polubowny - małżonkowie mogą sami ustalić sposób podziału majątku i zawrzeć stosowną umowę notarialną.
 • Sądowy - jeśli małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, sąd dokonuje podziału majątku w wyroku rozwodowym lub w odrębnym postępowaniu.

Podział majątku

Jak się rozwieść - Skutki prawne rozwodu

Rozwód niesie za sobą szereg skutków prawnych, które warto znać, odpowiadając na pytanie, jak się rozwieść.

Ustanie małżeństwa

Podstawowym skutkiem rozwodu jest ustanie małżeństwa. Od momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, małżonkowie przestają być małżeństwem, a ich stan cywilny zmienia się na rozwiedziony.

Zmiana nazwiska

Małżonek, który w wyniku zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, może w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (art. 59 KRiO).

Alimenty na rzecz byłego małżonka

Jak się rozwieść? alimenty na żonę

W pewnych przypadkach, sąd może zasądzić alimenty na rzecz byłego małżonka. Zgodnie z art. 60 §1 KRiO, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, może żądać alimentów, jeśli znajduje się w niedostatku.

Rozwód z orzekaniem o winie alimenty na żonę po rozwodzie

Alimenty na żonę

Jak się rozwieść - Wskazówki praktyczne

Proces rozwodowy jest stresujący i na tym polega kluczowa jego trudność. Warto jednak przygotować się do niego jak najlepiej. Oto kilka praktycznych wskazówek, jak się rozwieść:

 1. Dokumentacja - Zbierz wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci, dokumenty potwierdzające dochody, umowy majątkowe itp.
 2. Świadkowie - Przygotuj listę świadków, którzy mogą potwierdzić okoliczności przedstawione w pozwie rozwodowym.
 3. Mediacje - Rozważ skorzystanie z mediacji jako sposobu na rozwiązanie sporów z małżonkiem.
 4. Wsparcie emocjonalne - Proces rozwodowy może być bardzo obciążający emocjonalnie, dlatego warto poszukać wsparcia wśród rodziny, przyjaciół lub specjalistów.

Jeśli potrzebujesz wiedzieć coś więcej? Umów się na konsultację z prawnikiem.

Konsultacja online z prawnikiem

Jak się rozwieść - Podsumowanie

Rozwód to trudne doświadczenie, dlatego warto dokładnie zrozumieć przepisy prawne oraz odpowiednio się do niego przygotować. W artykule omówiliśmy krok po kroku, jak się rozwieść, od przygotowania pozwu rozwodowego, przez proces sądowy, aż po podział majątku i kwestie związane z dziećmi. Pamiętaj, że kluczowe jest zrozumienie przesłanek rozwodowych, przygotowanie odpowiednich dokumentów oraz dbałość o dobro dzieci.

Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, szczególnie art. 56 i kolejne, stanowią podstawę prawną dla procedury rozwodowej w Polsce. Znajomość tych przepisów oraz ich umiejętne zastosowanie w praktyce pomoże w przejściu przez proces rozwodowy w sposób jak najmniej stresujący i konfliktowy.

Powiązane artykuły