Zwiększenie kontaktów Ograniczenie kontaktów zwiększenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Rozwód i dziecko - Twoje prawa i obowiązki! Cz. IV - KONTAKTY Z DZIECKIEM

(aktualizacja)

Kontakty z dziećmi to nie tylko prawo, ale przede wszystkim obowiązek ustawowy i niezależnie od władzy rodzicielskiej powinien być on realizowane. Jest to tak samo obowiązek rodzica, jak i dziecka, ponieważ tak rodzic, jak i dziecko mają prawo do wzajemnych kontaktów.

Jakie działania można podjąć, jeśli aktualne kontakty z dziećmi nas nie satysfakcjonują?

Zmiana ograniczenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Podczas sprawy rozwodowej sąd obligatoryjnie (obowiązkowo) rozstrzyga o sprawowaniu przez rodziców władzy rodzicielskiej, o alimentach, a także o kontaktach z małoletnim dzieckiem (Art. 58. § 1. ). Rodzice powinni ustalić terminy, daty, godziny, zakres i formy kontaktów z dziećmi pomiędzy sobą.


Jeżeli rodzice przedstawią zgodne z dobrem dziecka sporządzone pisemnie Porozumienie Rodzicielskie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, Sąd pozostawi
władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeśli tego oczywiście będą chcieli. (Art. 107. § 1.)

Porozumienie Rodzicielskie - WZÓR do edycji

Porozumienie Rodzicielskie 2024 Rodzicielski Plan Wychowawczy

Kreator - Porozumienie Rodzicielskie

Jeśli rodzice zgodnie zawnioskują o nieorzekaniu o realizacji kontaktów, sąd pozostawi tę kwestię do uzgodnienia pomiędzy nimi.

Jeżeli zaś rodzice nie będą w stanie dojść do porozumienia w tym zakresie, bądź nie będą wiedzieli, jak się za to zabrać, sąd rozsądzi tę kwestię zgodnie z zebranym materiałem dowodowym, opiniami biegłych, wywiadem środowiskowym, opinią kuratora i wyda rozstrzygnięcie według własnego uznania z poszanowaniem wszelkich praw i dobra dziecka.

Należy jednak jak najrzetelniej przygotować się do procesu, przemyśleć wszelkie swoje roszczenia, zabezpieczyć prawa swoje i swojego dziecka, jak najlepiej wypełnić pozew o rozwód, ustalić z drugim rodzicem, jak najwięcej będzie możliwe.

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi

Pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi

Kreator pozwu o rozwód bez orzekania o winie - z dziećmi

Rozszerzenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Jeśli byłeś zaskoczony wyrokiem, nie odwołałeś się, jednak po przemyśleniach stwierdziłeś, że masz za mało kontaktu ze swoim dzieckiem, możesz wnioskować o rozszerzenie kontaktów.

O rozszerzenie kontaktów może wnioskować także rodzic, z którym mieszka dziecko, ponieważ zdarza się, że dostrzega, iż dla prawidłowego rozwoju dziecka kontaktów z drugim rodzicem jest stanowczo za mało.

Oczywiście nie trzeba wszystkiego regulować sądownie, rodzice zawsze mogą dogadać się ze sobą w tej kwestii polubownie. Problem natomiast pojawia się wówczas, gdy jedno z rodziców utrudnia realizację kontaktów, albo drugie - regularnie ich unika.

I jedna sytuacja, i druga jest trudna. Jednakże w pierwszym przypadku są narzędzia prawne, by uzyskać możliwość kontaktu, w drugiej sytuacji, kiedy widzimy jawną niechęć rodzica do kontaktów z dzieckiem, to rozszerzenie ich będzie skutkować albo niewywiązywaniem się, albo mierną ich jakością. Mimo iż jest to rodzica obowiązek, na siłę ciężko kogoś zmusić do kochania, do spędzania czasu, do tego, aby realizowane kontakty były po prostu dla dziecka "fajne".

Zmiana kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Podobna sytuacja występuje, kiedy ustalone kontakty mocno kolidują z np. z pracą jednego z rodziców i wymagają zmiany. Wówczas per analogiam należy złożyć wniosek o zmianę postanowienia w tym zakresie i wskazać swoją propozycję. Można do tego wykorzystać poniższy wzór lekko go modyfikując.

Wniosek o rozszerzenie kontaktów - WZÓR

Zwiększenie rozszerzenie kontaktów z dzieckiem prawa ojca

Kreator wniosku o rozszerzenie kontaktów z dzieckiem

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem


Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może ograniczyć kontakty rodzica z dzieckiem.

Może w szczególności:

  • Zakazać spotkań z dzieckiem;
  • Zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
  • Zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców lub innej osoby wskazanej przez sąd;
  • Ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
  • Zakazać porozumiewania się na odległość.


Sąd podejmuje takie działania, jeśli utrzymywanie przez rodzica kontaktów z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza.

Sąd może zobowiązać rodzica do określonego postępowania, np. skierować na terapię rodzinną, czy też do jakiejkolwiek placówki świadczącej pomoc rodzinie. W każdej chwili może również zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

O ograniczeniu praw rodzicielskich może zadecydować sąd z urzędu przy okazji sprawy rozwodowej, bądź uczynić to na skutek złożonego wniosku o ograniczenie kontaktów (często powiązanym z ograniczeniem władzy rodzicielskiej) przez rodzica, z którym dziecko zamieszkuje, bądź innego organu, który dostrzega w tym konieczność

Wzór wniosku o ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem z wnioskiem o zabezpieczenie

Kreator wniosku o ograniczenie kontaktów z małoletnim dzieckiem

Zakazanie kontaktów z dzieckiem

W skrajnych przypadkach sąd może zakazać kontaktów rodzica z dzieckiem. Są to zazwyczaj okoliczności, w których poza zakazaniem kontaktów sąd pozbawia także władzy rodzicielskiej. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy dobro dziecka jest poważnie zagrożone bądź naruszone z powodu nagannej postawy rodzica bądź takiego stanu, który uniemożliwia kontakty z dzieckiem i stanowi dla niego zagrożenie (np. poważna choroba psychiczna, zaawansowane uzależnienie, stosowana przemoc).

Szerzej pozbawieniu władzy rodzicielskiej możesz przeczytać w artykule:

ROZWÓD I DZIECKO - TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI! CZ. II - WŁADZA RODZICIELSKA

Zabezpieczenie kontaktów na czas trwania sprawy

Jeśli nie zostało wydane żadne postanowienie w kwestii ustalenia kontaktów, a jest problem w dogadaniu się z drugim rodzicem polubownie, WARTO złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów na czas trwania rozprawy wraz z wnioskiem o ich ustalenie.

Rozstrzygnięcie w sprawie o ustalenie kontaktów od momentu złożenia wniosku trwa w najlepszym wypadku kilka miesięcy. Sprawa rozwodowa - jeśli w dodatku jest orzekanie o winie - potrafi trwać 2-3 lata.

W sytuacji złożenia wniosku o zabezpieczenie kontaktów decyzja zapadnie pozaprocesowo - znacząco szybciej i choć będzie to rozwiązanie tymczasowe - na czas trwania sprawy, WARTO o nie zawalczyć!

Jeśli zaś dziecko mieszka z Tobą, a drugi rodzic z jakiegokolwiek powodu lekceważy swoje rodzicielskie obowiązki, stanowi zagrożenie dla dóbr dziecka, bądź w jakikolwiek sposób je narusza, WARTO również złożyć wraz z wnioskiem o ograniczenie czy zakazanie kontaktów wniosek o zabezpieczenie. Dzięki temu jak najszybciej uchronisz dziecko przez konsekwencjami nagannej postawy drugiego rodzica.

W jaki sposób sformułować wniosek o zabezpieczenie? Zerknij do propozycji wzorów wniosków załączonych do tego artykułu. Widnieje w nich gotowa propozycja zabezpieczenia.

Utrudnianie/nierealizacja kontaktów z dzieckiem

W sytuacji, w której jeden z rodziców uniemożliwia realizację kontaktów lub uporczywie je utrudnia warto złożyć wniosek (lub w składanym wniosku np. o rozszerzenie lub zmianę kontaktów zamieść punkt) o zagrożenie karą pieniężną za tego typu celowe działanie.

I z drugiej strony jeśli jeden z rodziców notorycznie odwołuje, przekłada, lekceważy terminy ustalonych kontaktów, często wpływając tym samym na stan emocjonalny dziecka (które jak by nie było tych kontaktów oczekuje), oraz okazuje brak szacunku dla rodzica, z którym dziecko mieszka, notorycznie wymuszając na nim zmianę planów, także WARTO zawnioskować o zagrożenie nakazem zapłaty

Propozycja brzmi następująco:

"Wnoszę o zagrożenie uczestniczce procesowej/uczestnikowi procesowemu nakazem zapłaty na rzecz wnioskodawcy/wnioskodawczyni sumy pieniężnej w wysokości (np.) 500 zł za każdy niezrealizowany kontakt z małoletnim dzieckiem stron z jej/jego winy."

Powiązane artykuły