Dużo rozłożonych  zdjęci rodzinnych na stole

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem po rozstaniu – jak walczyć o swoje prawa?

(aktualizacja)

Rozstanie rodziców, niezależnie od tego, czy byli małżeństwem, czy nie, ma wpływ na życie dzieci. Trudności w akceptacji zmian mogą prowadzić do problemów w kontaktach z dzieckiem. Niestety, zdarza się, że jeden z rodziców utrudnia kontakty z dzieckiem, próbując zemścić się na byłym partnerze.

Kontakty z dzieckiem to bardzo ważny i zróżnicowany aspekt relacji między rodzicami a dzieckiem, zwłaszcza gdy rodzice nie mieszkają razem. Mogą one obejmować rzeczywiste spotkania z dzieckiem, takie jak odwiedziny lub wspólne wyjścia, ale także regularną komunikację, taką jak rozmowy telefoniczne, korespondencję pocztową lub elektroniczną. Dlatego ważne jest, aby rodzice starali się utrzymywać dobry kontakt z dzieckiem i dbali o to, aby dziecko czuło się kochane i ważne.

Dowiedz się, jak można walczyć o swoje prawa i utrzymać dobre relacje z dzieckiem, mimo rozstania.

W jaki sposób uregulować kontakty z dzieckiem?

Istnieje kilka sposobów uregulowania kontaktów z dzieckiem, które mogą pomóc rodzicom w osiągnięciu porozumienia.

1. Słowne porozumienie rodziców - jest to najprostsza i najbardziej elastyczna forma uregulowania kontaktów z dzieckiem. Rodzice mogą ustalić między sobą warunki spotkań, a także sposób komunikacji z dzieckiem. Warto jednak pamiętać, że takie porozumienie nie jest prawnie wiążące i w razie konfliktu może być trudne do egzekwowania.

2. Ugoda sądowa - gdy rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia na drodze polubownej, mogą zwrócić się do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Ugoda sądowa polega na wzajemnych ustępstwach stron w zakresie przedmiotu sporu. Jest prawnie wiążąca i może być egzekwowana przez odpowiednie organy.

3. Ugoda przed mediatorem - jeśli rodzice mają trudności z osiągnięciem porozumienia, ale są chętni do współpracy, mogą skorzystać z pomocy mediatora. Mediator to osoba trzecia, która pomaga w negocjacjach, dążąc do wypracowania wspólnego stanowiska. Ugoda przed mediatorem może być następnie zatwierdzona przez sąd i stać się prawnie wiążąca.

4. Postanowienie sądu - jest to ostateczne rozstrzygnięcie sądu w sprawie kontaktów z dzieckiem. Postanowienie sądu jest prawnie wiążące i może być egzekwowane przez odpowiednie organy. Sąd uwzględnia w swoim postanowieniu dobro dziecka, potrzeby rodziców oraz wszelkie okoliczności mające wpływ na kontakty z dzieckiem.

Wniosek do sądu o ustalenie kontaktów WZÓR

Każda z tych metod ma swoje zalety i wady, a wybór odpowiedniej zależy od indywidualnych okoliczności oraz stopnia konfliktu między rodzicami. Ważne jest, aby pamiętać o dobru dziecka oraz o tym, że każde rozwiązanie powinno uwzględniać jego potrzeby i interesy.

Alienacja (utrudnianie kontaktów) a droga sądowa

Jeśli drugi rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem i nie ma możliwości polubownego porozumienia się, pozostaje Ci złożyć wniosek do sądu o prawne ustalenie kontaktów, ponieważ nie ma on prawa zabraniać ci kontaktów z dzieckiem. Orzecznictwo stanowi, że jest to nie tylko Twoje prawo, ale i przede wszystkim obowiązek.

Skorzystaj ze wzoru wniosku o ustalenie kontaktów, wypełnij go i zmodyfikuj zgodnie z rozsądkiem i preferencjami i pamiętaj, że postanowienie sądu w kwestii uregulowania kontaktów z dzieckiem będzie dla Ciebie wiążące.

WZÓR wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem - KREATOR

Wniosek o ustalenie kontaktów z dziećmi

Kreator wniosku o ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem

Alienacja (utrudnianie kontaktów) mimo decyzji sądu

Smutny mężczyzna oglądający album rodzinny

Jeśli mimo orzeczenia sądu, ustalającego zasady kontaktów z dzieckiem, problemy nadal występują, konieczne może być podjęcie dalszych kroków, takich jak wniosek o egzekucję kontaktów. Dzięki temu właściwe organy zadadzą o przywrócenie właściwych kontaktów z dzieckiem i umożliwią wykonywanie orzeczenia wydanego przez sąd.

Jeśli jeden z rodziców utrudnia kontakt dziecka z drugim rodzicem (celowo je alienując), należy szukać pomocy na drodze sądowej. Czasami zdarza się, że matka utrudnia kontakt ojca dziecka, co może skutkować całkowitym brakiem kontaktu przez długi czas. W takiej sytuacji konieczna jest interwencja sądu. Moim zdaniem, utrudnianie kontaktów z dzieckiem jest jeszcze poważniejsze niż sytuacja, w której trzeba uregulować kontakty.

Aby rozwiązać problem, należy złożyć wniosek do sądu rejonowego wydziału rodzinnego, zgłaszając utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Wniosek powinien zawierać prośbę o zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej. Taki środek umożliwia "egzekucję kontaktów" z dzieckiem. Na przykład, jeśli matka nie chce dać dziecka ojcu i utrudnia kontakt ojcu z dzieckiem, zostanie zobowiązana do zapłaty określonej kwoty na rzecz ojca.

Należy pamiętać, że dziecko ma prawo do kontaktu z oboma rodzicami, a utrudnianie kontaktów jest poważnym naruszeniem praw dziecka.

WZÓR o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej: KREATOR

Wniosek o zagrozenie nakazem zaplaty alienacja grzywna utrudnianie kontaktow

Kreator wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej (alienacja)

Kary i konsekwencje

Rodzice utrudniający kontakty z dzieckiem mogą ponieść surowe konsekwencje za naruszanie prawa drugiego rodzica do kontaktów z dzieckiem. W takiej sytuacji stosuje się przepis art. 598(15) kodeksu postępowania cywilnego. Sąd bada, czy w przeszłości doszło już do celowego naruszenia orzeczenia dotyczącego kontaktów z dzieckiem przez jednego z rodziców.

Jeśli sąd uzna, że takie zachowanie miało miejsce, może nałożyć karę na rodzica za każde kolejne naruszenie prawa do kontaktów z dzieckiem. W sytuacji, gdy egzekucja kontaktów z dziećmi jest konieczna, sąd za celową alienację może nakładać różnorodne sankcje, począwszy od upomnień, aż po grzywny w wysokości od 100 do 500 złotych (w niektórych przypadkach wyższe). W przypadku powtarzających się problemów kary mogą się sumować, co może skłonić alienującego rodzica do zmiany swojego postępowania.

Kreator wniosku o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej

Nakazanie zapłaty grzywna kara utrudnianie kontaktow alienacja wniosek

Kreator wniosku o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej

Czy warto wzywać policję?

Policjant w przyciemnianych okularach odbierający telefon

Wezwanie policji czasem może się przydać, szczególnie jeśli utrudnianie kontaktów z dzieckiem wiąże się z naruszeniem prawa, takiego jak groźby czy przemoc. Policja ułatwi egzekucję postanowienia sądu, a notatka sporządzona przez policjantów może okazać się przydatna w sądzie w przyszłości, gdy będziesz chciał/a przeciwdziałać ewentualnej celowej alienacji. Może być dowodem w sprawie o utrudnianie kontaktów. Należy jednak przede wszystkim mieć na względzie dobro dziecka i rozważyć, jak wpłynie na nie interwencja policji. Jest to niemały stres dla dziecka, który często odciska ogromne piętno na ich psychice.

Wpływ utrudniania kontaktów na dziecko

Należy pamiętać, że uniemożliwianie, utrudnianie kontaktów z dzieckiem lub jakakolwiek inna forma alienacji ma negatywne skutki dla jego zdrowia psychicznego. Dzieci, które nie utrzymują stabilnych i zdrowych relacji z oboma rodzicami, mogą doświadczać trudności emocjonalnych, takich jak poczucie odrzucenia czy samotności. Mogą wystąpić również problemy w relacjach z rówieśnikami, a także problemy z wynikami w nauce czy z koncentracją.

Utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem jest poważnym problemem, który wpływa na zdrowie psychiczne i emocjonalne dziecka oraz rodziców. Aby uniknąć konfliktów i zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do rozwoju, warto zadbać o utrzymywanie zdrowych relacji z byłym partnerem, dbać o komunikację i skorzystać z pomocy specjalistów.

Współpraca z byłym partnerem

Rozwód za porozumieniem stron

Kluczową rolę w procesie utrzymania zdrowych kontaktów z dziećmi odgrywa współpraca z byłym partnerem. Nawet jeśli nie jest to zawsze łatwe, warto dążyć do wypracowania wzajemnego zrozumienia oraz wspólnego podejścia do wychowania i opieki nad dzieckiem.

Poniżej kilka wskazówek, które mogą pomóc w tym procesie:

1. Stawiaj na uczciwość - Szanuj uczucia i emocje byłego partnera, mówiąc otwarcie o swoich oczekiwaniach i obawach. Dąż do wypracowania kompromisu, który będzie zadowalający dla obu stron.

2. Rozmawiaj - Próbuj rozumieć perspektywę drugiej strony i podejść do sprawy z empatią. Zamiast kierować się złością czy żalem, staraj się myśleć o tym, co jest najlepsze dla dziecka.

3. Stwórzcie porozumienie rodzicielskie- Dobrze jest stworzyć wspólny plan rodzicielski, który określi zasady dotyczące wychowania dziecka, takie jak wyznaczenie czasu spędzanego z każdym z rodziców, podział obowiązków czy sposób podejmowania ważnych decyzji.

4. Bądź elastyczny - Zrozum, że plany mogą ulec zmianie, a okoliczności życiowe mogą się różnić. Bądź otwarty na negocjacje i elastyczny w podejściu do ustaleń związanych z opieką nad dzieckiem.

Dbałość o zdrowe relacje z byłym partnerem oraz podejmowanie wspólnych decyzji w kwestii wychowania dzieci przyczynia się do tworzenia stabilnego środowiska dla dziecka, co ma pozytywny wpływ na jego rozwój.

WZÓR Porozumienie Rodzicielskie: KREATOR

Porozumienie Rodzicielskie 2024 Rodzicielski Plan Wychowawczy

Kreator - Porozumienie Rodzicielskie

Wsparcie dla rodziców

Jeśli rodzice mają problemy z porozumieniem się w sprawie kontaktów z dziećmi, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Mediacja rodzinna, terapia rodzinna czy porady psychologów i pedagogów to tylko niektóre z możliwości, które mogą pomóc w znalezieniu właściwego rozwiązania i wypracowaniu wspólnego stanowiska.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Uniemożliwianie, utrudnianie kontaktów z dziećmi lub jakakolwiek inna forma alienacji może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych oraz negatywnie wpływać na życie dziecka. Dlatego ważne jest, aby dbać o utrzymanie zdrowych relacji z byłym partnerem, szukać porozumienia i korzystać z pomocy specjalistów, jeśli zachodzi taka potrzeba. Ostatecznie, kluczowym celem każdego rodzica powinno być zapewnienie dziecku odpowiedniego wsparcia i opieki, tak aby mogło rozwijać się w szczęśliwej i stabilnej rodzinie.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są przykłady utrudniania rodzicowi kontaktów z dzieckiem?

Zniechęcanie dzieci do ojca/matki, nastawienie ich źle przeciwko drugiemu rodzicowi, kuszenie lepszym spędzeniem czasu, ignorowanie zdania drugiej strony, brak zgody na spotykanie się z dziećmi mimo zgody sądu.

Czy matka/ojciec ma prawo od tak zabronić rodzicowi spotkań z dzieckiem?

Zgodnie z panującym prawem - obaj rodzice mają prawo do spotkań z dzieckiem. Jedyny wyjątek gdzie nie mogą tego robić to taki, gdy zabroni tego sąd.

O czym matka/ojciec musi informować drugiego rodzica?

O stanie zdrowia ich wspólnego dziecka, o miejscu pobytu, o wydatkach, wyjazdach i innych oczywistych kwestiach.

Czego matka/ojciec nie musi mówić drugiemu rodzicowi?

Nie musi informować o swoim prywatnym zdrowiu, nowym partnerze/partnerce, szczegółowych informacjach o pieniądzach jeśli nie dotyczą one alimentów, o drobiazgach związanych z życiem codziennym dziecka, np. kiedy dziecko dzisiaj wstało (o której godzinie).