Świadek a udział w rozprawie sądowej

W tym artykule przybliżymy nieco rolę świadka podczas rozprawy rozwodowej. Dzięki temu Twój świadek będzie nieco bardziej przygotowany na tę sytuację, a Ty uzyskasz odpowiedzi na nurtujące pytania!

Korzyści z posiadania świadka podczas rozprawy rozwodowej

  • Dowody -> Świadek może dostarczyć dodatkowych dowodów na korzyść jednej ze stron, potwierdzając okoliczności związane z rozwodem, takie jak niewierność, przemoc domowa czy zaniedbanie;
  • Potwierdzenie faktów -> Świadek może potwierdzić istniejące fakty dotyczące małżeństwa, takie jak okoliczności zawarcia ślubu, długość trwania związku, wspólne posiadanie majątku, wspólne dzieci itp.;
  • Wsparcie emocjonalne -> Obecność świadka może być ważna dla moralnego wsparcia jednej ze stron. Osoba ta może potwierdzić uczucia, doświadczenia i trudności emocjonalne, które były związane z małżeństwem i rozwodem;
  • Opisanie kompetencji rodzicielskich -> Jeśli spór dotyczy opieki nad dziećmi, świadek może dostarczyć informacji na temat zdolności każdego z małżonków do pełnienia roli rodzicielskiej;
  • Zniesienie obaw co do wiarygodności -> Jeśli jedna ze stron jest obawia się, że jej wiarygodność jest kwestionowana, świadek może potwierdzić jej rzetelność i uczciwość;
  • Dodatkowe perspektywy -> Świadek może dostarczyć dodatkowych perspektyw na temat sytuacji, co może pomóc sądowi w pełniejszym zrozumieniu kontekstu i okoliczności rozwodu.

Kto może być świadkiem podczas sprawy rozwodowej?

Każdą zdrową psychicznie, niekaraną osobę, posiadającą wiedzę na temat sytuacji w małżeństwie można wskazać jako świadka. Dlatego, decydując się na wybór świadka, zaleca się wybór osoby godnej zaufania, która udzieli wiarygodnych zeznań zgodnych z prawdą i wesprze jedną ze stron w trwającym postępowaniu. Należy również pamiętać, aby świadek był pełnoletni!

Czy kochanek/kochanka może być świadkiem?

Wbrew wielu negatywnym opiniom - TAK. Wiele osób decyduję się na ten czyn w momencie, gdy chcę udowodnić winę byłego partnera i przedstawić przed Sądem fakt, iż w związku małżeńskim wystąpiła zdrada. Logicznym jest też, że gdy kochanek/kochanka jest w stałych intymnych relacjach z Twoim byłym małżonkiem/małżonką będzie działać na jego/jej korzyść.

Kim jest osoba zstępna i wstępna?

<*> Zstępnymi są osoby, które są potomkami konkretnej jednostki. Zazwyczaj obejmuje to dzieci, wnuki i prawnuki tej osoby. Istnieje jednak elastyczność, gdyż nie jest wymagane, aby istniały więzy krwi. Osoby przysposobione (czyli adoptowane) oraz uznane za własne dzieci danej jednostki także są uważane za jej zstępnych. To pojęcie obejmuje również dzieci urodzone poza małżeństwem. <*> Osoby wstępne -> Bez precyzyjnych ograniczeń w określonym przepisie, pojęcie to obejmuje nie tylko rodziców i dziadków, lecz także pradziadków, prapradziadków i tak dalej.

Czy można odmówić składania zeznań?

Zgodnie z artykułem 83 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego -

Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

Zgodnie z artykułem 233 § 1 Kodeksu Karnego -

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

Jakie pytania może zadać Sąd?

1. Imię i nazwisko świadka;

2. Miejsce zamieszkania;

3. Jego zawód;

4. Jakie ma stosunki z obiema stronami;

5. Czy był/była karany/karana prawnie;

6. Historia małżeństwa dla którego jest świadkiem;

7. Obiektywna opinia;

8. Jakie posiada informacje na temat występujących w nim np. zdrad;

9. Stan emocjonalny obu stron;

10. Czy w małżeństwie były podejmowane próby mediacji.

Co należy ze sobą zabrać?

Dokument potwierdzający tożsamość -> dowód osobisty. Obecnie możemy mieć taki dowód w formie elektronicznej przez platformę MObywatel, aczkolwiek na rozprawę musimy przynieść wersję plastikową.

Jakich pytań nie może zadać Sąd?

Zgodnie z artykułem 171 § 4 i 5 Kodeksu Postępowania Karnego

Nie wolno zadawać pytań sugerujących osobie przesłuchiwanej treść odpowiedzi.
§  4a.  23  Pytania zadawane świadkowi nie mogą dotyczyć jego życia seksualnego, chyba że jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy.
§  5.  Niedopuszczalne jest:
1) wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą przymusu lub groźby bezprawnej;
2) stosowanie hipnozy albo środków chemicznych lub technicznych wpływających na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej albo mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z przesłuchaniem.

Ile może trwać składanie zeznań?

Wszystko jest zależne od posiadanych informacji. Takie zeznanie może trwać od pół godziny, przez godzinę aż po kilka godzin.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Twój świadek nie jest czegoś pewien? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Nie zapomnij przynieść/poinformować swojego świadka, aby przyniósł ze sobą dowód osobisty. Składaj tylko prawdziwe zeznania, przygotuj się do rozprawy rozwodowej i znaj swoje prawa dotyczące pytań jakie może, czy też nie może zadać Ci Sąd.