Badanie więzi rodzinnych OZSS

Zastrzeżenia do opinii OZSS: Jak podważyć opinię psychologów?

(aktualizacja)

W prawie rodzinnym, opinie Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych (OZSS) odgrywają kluczową rolę w sądowych decyzjach dotyczących spraw rodzinnych, zwłaszcza tych dotyczących małoletnich dzieci. Sąd często opiera się na tych opiniach, co sprawia, że ich wiarygodność i dokładność są niezwykle istotne. W związku z tym, pojawia się pytanie: kiedy i jak złożyć zastrzeżenia do opinii OZSS?

Kiedy złożyć zarzuty do opinii OZSS?

Zastrzeżenia do opinii OZSS warto złożyć, gdy:

 • Uważasz, że opinia jest oparta na nieprawidłowej metodologii badawczej lub źródłach.
 • Zgadzasz się z przedstawionymi zarzutami, ale chciałbyś wyjaśnić okoliczności sprawy.
 • Masz dowody, które mogą podważyć wiarygodność opinii biegłych.

Pamiętaj, że kluczowe jest odpowiednie przygotowanie oraz wnikliwa analiza sytuacji. Indywidualne podejście i skupienie się na konkretach zwiększa szanse na pomyślne uwzględnienie zastrzeżeń.

Dlaczego warto się odwołać od opinii OZSS?

W sprawach rodzinnych dotyczących małoletnich dzieci sąd często zwraca się o opinię OZSS. Taka opinia jest istotnym dowodem w sprawie, a sąd uwzględnia ustalenia w niej zawarte przy wydawaniu orzeczenia. Dlatego warto zwrócić uwagę na 3 powody, dla których warto przygotować zarzuty do opinii OZSS, jeśli jest ona dla Ciebie niekorzystna:

 • Postawa sądu — Sąd często opiera swoje orzeczenia na ustaleniach biegłych, dlatego warto przygotować zarzuty, jeśli opinia jest niekorzystna. Dzięki temu możemy przedstawić własne argumenty i stanowisko oraz wskazać ewentualne nieprawidłowości w opinii.
 • Wykorzystanie opinii w innych postępowaniach — Niekorzystna opinia może zostać wykorzystana przez drugiego rodzica w innych postępowaniach, takich jak rozwód, separacja czy ustalenie władzy rodzicielskiej. Wówczas warto przygotować zarzuty, aby przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom takiej opinii w przyszłości.
 • Postawa biegłych — Jeśli uważasz, że opinia zawiera nieprawdziwe ustalenia lub jest dla Ciebie krzywdząca, warto przygotować zarzuty. Wskazując nieprawidłowości, nieprawidłową metodologię, złe podstawy teoretyczne oraz nieprawidłowe standardy, możemy dążyć do wydania drugiej, korzystniejszej opinii, a biegli zapoznają się z naszym stanowiskiem i argumentami.

Pamiętaj, że przygotowanie zarzutów do opinii biegłych OZSS może wpłynąć na Twoją sytuację procesową oraz sytuację jako rodzica. Dlatego warto wziąć pod uwagę powyższe powody i zadbać o jak najbardziej korzystne rozstrzygnięcie sprawy.

Jak skutecznie przygotować zarzuty do opinii OZSS - 5 kroków

Zanim złożysz zastrzeżenia do opinii OZSS, wykonaj tych 5 kroków:

Zrozumienie opinii - klucz do sukcesu

Przed podjęciem decyzji o złożeniu zastrzeżeń, warto dokładnie przeanalizować treść opinii OZSS, odpowiedz sobie na następujące pytania:

Co wynika z opinii OZSS?

 • Czy opinia zawiera konkretne zalecenia dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej?
 • Czy są w niej wskazane konkretne zdarzenia lub zachowania, które miałyby wpłynąć na decyzje sądu?
 • Czy sąd miałby podstawę, by w pełni zaufać tym wnioskom?

Czy opinia OZSS jest korzystna dla Ciebie?

 • W jakich obszarach opinia przedstawia Cię w pozytywnym świetle?
 • Czy są elementy w opinii, które mogą negatywnie wpłynąć na Twoją sytuację w postępowaniu sądowym?
 • Czy istnieją dowody lub argumenty, które mogą podważyć niekorzystne dla Ciebie wnioski?

Jak opisują Cię psycholodzy z OZSS?

 • Czy są jakieś nieścisłości lub błędy w opisie Twojego charakteru czy zachowania?
 • Czy opinia odnosi się do konkretnych zdarzeń lub dowodów, które mogą być źle zinterpretowane lub wyciągnięte z kontekstu?
 • Jakie cechy lub zachowania zostały przedstawione jako potencjalnie szkodliwe dla dobra dziecka?

Jak opinia OZSS wpływa na wizerunek Twojej osoby?

 • Czy opinia przedstawia Cię jako odpowiedzialnego rodzica?
 • Czy istnieją sformułowania lub opisy, które mogą być postrzegane jako stronnicze lub nieobiektywne?
 • W jaki sposób możesz udowodnić, że przedstawione w opinii obrazy są nieprawdziwe lub przekręcone?

Jak może być wykorzystana?

 • Czy istnieją elementy w opinii, które mogą być wykorzystane przeciwko Tobie przez drugiego rodzica w postępowaniu sądowym?
 • Jakie informacje o drugim rodzicu zawarte w opinii mogą być dla Ciebie korzystne w postępowaniu?
 • Czy możesz zaproponować alternatywne interpretacje lub konteksty dla informacji zawartych w opinii, aby korzystniej przedstawić swoją sytuację?

Obiektywne spojrzenie osób trzecich

Warto zwrócić się o pomoc do kogoś, kto ma dystans do naszej sytuacji i może spojrzeć na nią nieco chłodnym okiem. Obiektywne spojrzenie osób trzecich, takich jak członkowie rodziny czy przyjaciele, może okazać się niezwykle wartościowe w ocenie opinii. Emocje, które towarzyszą nam w trudnych sytuacjach, często sprawiają, że nasza percepcja rzeczywistości jest zaburzona. Możemy nie dostrzegać pewnych aspektów czy nadinterpretować inne, co może prowadzić do błędnych wniosków.

Kiedy prosimy o obiektywną ocenę osobę trzecią, dajemy sobie szansę na spojrzenie na sytuację z innej perspektywy. Osoba taka może zauważyć niejasności, przekłamania lub potencjalne błędy, których sami byśmy nie zauważyli. Może również zwrócić uwagę na aspekty, które są dla nas trudne do zaakceptowania, ale które mogą być istotne w kontekście całej sprawy.

Co zakwestionować?

Po przemyśleniu powyższych kwestii zdecyduj, którą część opinii chcesz zakwestionować. Skoncentruj się na tych elementach, które rzeczywiście mają wpływ na Twoją sytuację procesową i mogą przyczynić się do zmiany orzeczenia sądu.

Skuteczne zastrzeżenia do opinii OZSS wymagają gruntownej analizy treści opinii oraz rozważenia jej konsekwencji dla Twojej sytuacji procesowej. Pamiętaj, że starannie przygotowane zastrzeżenia mają większą szansę przekonać sąd do zmiany swojego stanowiska.

Terminy do złożenia zastrzeżeń

Zastrzeżenia do opinii OZSS

Pamiętaj, że termin do złożenia zastrzeżeń jest ściśle określony przez sąd. Możesz złożyć wniosek o jego przedłużenie. Warto sprawdzić w Biurze Obsługi Interesanta (BOI), czy opinia nie znajduje się już w aktach sprawy. W takim przypadku, zanim sąd dostarczy Ci opinię, możesz złożyć wniosek o zapoznanie się z aktami i umówić się w bibliotece sądowej, aby przejrzeć opinię dołączoną do akt. Pamiętaj, że to nie wpływa na bieg terminu do złożenia zastrzeżeń. Czas ten zaczyna się liczyć od momentu doręczenia do Twoich rąk kopii opinii przez sąd.

Nieskuteczne zarzuty do opinii OZSS

Podczas analizowania opinii OZSS, warto pamiętać, że nie wszystkie zarzuty są skuteczne. W tym podrozdziale omówimy kilka przykładów nieskutecznych zarzutów.

Brak kluczowych informacji

Fakt, że biegły nie uwzględnił wszystkich przekazanych przez rodzica informacji w opinii, nie stanowi podstawy do zastrzeżenia. Informacje, które dla badanego mogą wydawać się kluczowe, nie zawsze takie są w oczach specjalistów. Biegły nie ma obowiązku zamieszczania wszystkich informacji, które przekazał rodzic. Jego zadaniem jest przeprowadzenie obiektywnej analizy sytuacji i przedstawienie wyników badania opartego na konkretnej wiedzy fachowej.

Niewłaściwa diagnoza

Jeśli biegli nie rozpoznali u dziecka bądź jego rodziców zaburzeń wcześniej zdiagnozowanych przez innych specjalistów, być może sąd ich o to nie zapytał. Biegli mają obowiązek odpowiadać na pytania sądu, nie mają natomiast prawa wypowiadać się w kwestiach wykraczających poza wskazany przez sąd zakres.

Wszystkie kwestie wychodzące ponad kompetencje biegłego, nie są brane pod uwagę przez sąd. Często nieprawidłowo kształtujące się osobowości dzieci, bądź ich choroby neurologiczno-psychiczne wpływają na ich zachowanie podczas badania OZSS. Spodziewając się takiej sytuacji, można przedstawić dokumentację medyczną dziecka podczas badania. Z pewnością ułatwi to specjalistom właściwą ocenę sytuacji.

Brak spójności

Fakt, iż opinia nie jest spójna wewnętrznie, czy też że występują deficyty w logice rozumowania biegłego, może stanowić dobrą podstawę do złożenia zastrzeżenia. Jednakże - UWAGA - ta teza musi być poparta rzeczowymi, merytorycznymi faktami. Sam zarzut bez dobrego uzasadnienia, może zostać odrzucony. Staraj się więc unikać enigmatycznych wyrażeń i skupić na konkretnych, precyzyjnych dowodach braku logiki, czy spójności.

Kwestionowanie badań

Opinie OZSS nie zawierają skal, wyników badań, testów do badania więzi rodzinnych, gdyż prowadziłoby to do stygmatyzacji danej osoby oraz łamałoby tajemnicę psychiatryczno-psychologiczną. Specjalistyczne badania wymagają fachowej wiedzy i doświadczenia do interpretacji. Można na podstawie powierzchownej oceny kogoś skrzywdzić, wyciągając pochopne wnioski. Dlatego wyniki badań nigdy nie są bezpośrednio tematem opinii wydawanej przez OZSS. Skuteczne zarzuty nie polegają na obalaniu wyników badań, ale na przedstawieniu mocnych argumentów.

Pamiętaj, aby w swoich zarzutach skupić się na solidnych, rzeczowych argumentach. Wówczas sąd zobliguje OZSS do wydania opinii uzupełniającej. Unikaj nieskutecznych zarzutów, aby nie zostały one odrzucone przez sąd bądź zakwestionowane przez OZSS w opinii uzupełniającej.

Przykładowe zarzuty do opinii OZSS

Zarzut dotyczący braku uwzględnienia istotnych informacji

Przykładowa treść zarzutu:

W oparciu o przedstawioną opinię OZSS, która dotyczy sprawy [opis sprawy], zgłaszam zarzut braku uwzględnienia istotnych informacji w procesie badawczym. W opinii nie zostały wzięte pod uwagę [wymień konkretne informacje lub zdarzenia], które mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia kontekstu i przebiegu sytuacji rodzinnej.
W szczególności, biegli nie uwzględnili [opisz konkretne fakty lub dokumenty], które mogą rzutować na ocenę sytuacji oraz wpływać na decyzje sądu. Brak uwzględnienia tych informacji w opinii prowadzi do zniekształcenia obrazu sytuacji oraz może prowadzić do nieprawidłowych ustaleń.
Z tego powodu, żądam przeprowadzenia dodatkowych badań uwzględniających wszystkie istotne informacje oraz ponownego rozważenia sprawy z uwzględnieniem pełnego kontekstu.

Zarzut dotyczący niewłaściwej interpretacji zachowań

Przykładowa treść zarzutu:

W świetle przedstawionej opinii OZSS, chciałbym podnieść zarzut dotyczący niewłaściwej interpretacji zachowań i sygnałów obserwowanych przez biegłych. W opinii zawarto interpretacje [opisz konkretne zachowania lub sytuacje], które nie zostały należycie zrozumiane ani skontekstualizowane.
Konkretnie, biegli dokonali interpretacji [opisz zachowanie] jako [opis interpretacji], podczas gdy w rzeczywistości było to spowodowane [opis rzeczywistej przyczyny zachowania]. Niewłaściwa interpretacja prowadzi do nieprawidłowych wniosków i może wpłynąć na decyzje sądu w sposób niekorzystny dla mojej osoby.
W związku z powyższym, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań uwzględniających pełny kontekst zachowań oraz rzetelną interpretację obserwowanych sygnałów staje się uzasadnione.

Zarzut dotyczący nieprawidłowej metodologii badawczej

Przykładowa treść zarzutu:

W związku z przedstawioną opinią OZSS datowaną na [data], chciałbym/zmierzam/zarzucam, że metodologia badawcza wykorzystana przez zespół biegłych jest nieprawidłowa oraz niewystarczająco obiektywna. W opinii nie uwzględniono istotnych aspektów sytuacji rodziny, co prowadzi do zniekształcenia rzeczywistego obrazu sytuacji.
Konkretnie, chciałbym podkreślić, że biegli nie przeprowadzili pełnej analizy historii rodzinnej oraz kontekstu społecznego i psychologicznego, co jest istotne dla zrozumienia całej sytuacji. Dodatkowo, metodologia badawcza nie uwzględniała różnorodności punktów widzenia obu rodziców oraz nie zapewniała odpowiedniego środowiska dla wyrażenia wszystkich zastrzeżeń i obserwacji.
Ponadto, zwracam uwagę na brak weryfikacji źródeł informacji oraz nieprzejrzystość w procesie zbierania danych. Brak jasnych kryteriów oceny oraz nieprecyzyjne definicje używane przez biegłych również podważają wiarygodność metodologii.
W związku z powyższym, żądanie ponownego rozważenia sprawy oraz przeprowadzenia badań zgodnie z obiektywnymi i wiarygodnymi metodami badawczymi, uwzględniającymi pełny kontekst sytuacji rodziny oraz zróżnicowane punkty widzenia obu stron, staje się uzasadnione.

Zarzut dotyczący stronniczości w opinii

Przykładowa treść zarzutu:

W świetle przedstawionej opinii OZSS, chciałbym złożyć zarzut dotyczący stronniczości w analizie sytuacji rodziny. Opinia zawiera elementy, które mogą wskazywać na stronnicze podejście biegłych oraz nieobiektywne oceny sytuacji.
Konkretnie, zauważyłem/am, że opinia skupia się głównie na [opisz elementy opinii], które mogą być postrzegane jako niekorzystne dla mojej osoby, podczas gdy nie uwzględniono równie istotnych aspektów, które mogłyby przedstawić sytuację w bardziej korzystnym świetle.
Ponadto, sposób prezentacji pewnych faktów czy interpretacja zachowań może sugerować stronniczość biegłych i brak obiektywizmu w analizie. Takie podejście może prowadzić do nieprawidłowych wniosków i niesprawiedliwych decyzji sądowych.
Z tego powodu, żądam przeprowadzenia ponownej analizy sytuacji, uwzględniającej wszystkie istotne aspekty oraz zapewnienie obiektywności i równowagi w ocenie sytuacji rodziny.

Zarzut dotyczący braku weryfikacji źródeł informacji

Przykładowa treść zarzutu:

W oparciu o analizę przedstawionej opinii OZSS, zgłaszam zarzut dotyczący braku weryfikacji źródeł informacji oraz nieprzejrzystości w procesie zbierania danych. Opinia zawiera informacje, które nie zostały należycie zweryfikowane ani potwierdzone przez biegłych.
Konkretnie, zauważyłem/am, że biegli opierają się głównie na [opisz źródła informacji], które mogą być podatne na błędy lub interpretacje, co prowadzi do niepewności co do wiarygodności przedstawionych ustaleń. Brak jasnych kryteriów oceny oraz nieprzejrzystość w procesie zbierania danych może również prowadzić do zniekształcenia obrazu sytuacji rodziny.
W związku z powyższym, żądam przeprowadzenia dodatkowych badań uwzględniających wiarygodne i zweryfikowane źródła informacji oraz zapewnienie przejrzystości i rzetelności w procesie zbierania danych.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Chcesz omówić swoją indywidualną sytuację? Umów się z prawnikiem na konsultację,

Konsultacja online z prawnikiem

Podsumowanie


Podsumowując, badanie więzi rodzinnych wykonane przez
Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych (OZSS) jest istotnym elementem w procesach sądowych dotyczących spraw rodzinnych, zwłaszcza tych związanych z dziećmi.

Złożenie zastrzeżeń do tych opinii jest kluczowe, gdy istnieją wątpliwości co do ich metodologii, źródeł, czy wiarygodności. Proces ten wymaga dokładnej analizy treści opinii, konsultacji z ekspertami i skupienia na konkretnych, merytorycznych argumentach.

Zastrzeżenia mogą znacząco wpłynąć na decyzje sądowe, dlatego ich odpowiednie przygotowanie i terminowe złożenie są niezbędne dla skutecznego zakwestionowania opinii OZSS. Unikanie nieskutecznych zarzutów i bazowanie na solidnych dowodach zwiększa szanse na pomyślny wynik sprawy.


Powiązane artykuły