Zabawki na odręcznie pisanym dokumencie, symbolizującym pozew o rozwód

Rozwód z orzeczeniem o winie i dzieci: Wzór pozwu

(aktualizacja)

Witaj! Chcesz się dowiedzieć, jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, w którym musisz zabezpieczyć także prawa dzieci? W naszym artykule przedstawimy Ci najważniejsze informacje na ten temat!

Poniżej znajdziesz informacje, które warto pamiętać!

Kiedy pozew o rozwód orzeczeniem o winie?

Na pozew o rozwód z orzekaniem o winie często decydują się osoby, które chcą, aby "sprawiedliwości stało się zadość" i nie ma w tym nic złego. Jeśli Twój małżonek zdradzał Cię, miał problemy z używkami - to logiczne, że chcesz zawalczyć o swoje. Ważnym jest, aby mieć uzasadniony powód do rozwodu z orzekaniem o winie. Często jest to też ważne, aby zabezpieczyć interes prawny dzieci. W pozwie trzeba omówić kwestie wychowania i alimentów. Musisz wiedzieć, że rozwód z orzekaniem o winie jest dużo bardziej czasochłonny i często kosztowny, niż bez orzekania o winie i jest sporym obciążeniem emocjonalnym.

Przemyśl dobrze, czy jesteś gotowy/a na proces z orzekaniem o winie i upewnij się, że partner nie znajdzie argumentów, na skutek których sąd uzna winę obopólną.

Kiedy warto, a kiedy nie?

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie warto złożyć, gdy strony żyją w konflikcie i nie są w stanie porozumieć się co do warunków rozstania.

Ponadto należy tę opcję rozważyć, jeśli osoba, która składa pozew, na skutek rozwodu uzyska oczywiste korzyści (np. jej sytuacja materialna na skutek rozwodu ulegnie pogorszeniu).

Zalety rozwodu z orzekaniem o winie

  • W sytuacji uznania winy jednego z małżonków otwiera się droga do bezterminowego uzyskiwania alimentów dla osoby, której sytuacja materialna po rozwodzie się pogorszy;
  • Możliwy się staje również korzystniejszy podział majątku wspólnego dla mniej zamożnego małżonka .

Wady rozwodu z orzekaniem o winie

  • Długotrwały proces - średnio 2-3 lata (w niektórych sytuacjach bywa to korzyścią);
  • Częste i niespodziewane orzeczenia o winie obopólnej;
  • Duże ryzyko dla małżonka bardziej zamożnego związane z alimentami i mniej korzystnym podziałem majątku;
  • Ponadprzeciętny stres dla uczestników, oraz członków ich rodzin;
  • Pogorszenie relacji w otoczeniu - z uwagi na wzywanie do sądu świadków obu stron.

W jakiej sytuacji sąd orzeka o winie? Co małżonek musi "przeskrobać"?

Edytor pozwu o rozwód z orzekaniem o winie (z dziećmi)

Najnowsze narzędzie, które umożliwia Ci edycję Twojego pozwu o rozwód bez orzekania o winie (bez dzieci). Jest to wzór pozwu rozwodowego online stworzony przez prawników, który umożliwia Ci modyfikację jego treści i dokonanie wydruku PDF.

Wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie z dziećmi

Kreator pozwu o rozwód z orzekaniem o winie (z dzieckiem)

Wzór pozwu o rozwód do pobrania

Gdy chcesz, by sąd wskazał winną stronę, a jednocześnie zależy Ci na uregulowaniu spraw związanych z opieką nad dziećmi, miejscem ich zamieszkania, widzeniami oraz alimentami, ten wzór będzie właściwy. Proces będzie bardziej skomplikowany, jednakże może zapewnić szereg korzyści, jeśli sądu uzna winę pozwanego.

Wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie - z dziećmi

Jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

W tym momencie uzyskasz informacje o tym jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie z dziećmi

1. Po prawej stronie odrobinę niżej niż w górnym rogu, umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Okręgowy w...." podając miejscowość w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział cywilny.

2. Po lewej bądź prawej stronie (nie ma to najmniejszego znaczenia) zamieść uczestników postępowania, określ ich rolę w sprawie. Składający pozew o rozwód jest nazywany "Powódką/Powodem", a partner/partnerka jest "Pozwaną/Pozwanym". Gdy już określiłaś/łeś role procesowe, umieść pod nimi: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL.

3. Teraz pod obiema informacjami, na samym środku piszesz "Pozew o rozwód", najlepiej wielkimi literami. Po tym jak napiszesz wielkimi literami co składasz, po lewej stronie piszesz "Wnoszę o".

W pierwszym podpunkcie musisz podać informacje o tym, że chciałbyś/łaś zakończyć swój związek małżeński. Musisz podać swój tytuł, a za nim imię i nazwisko oraz partnera wraz z imieniem i nazwiskiem. Gdy już to zrobisz napisz datę zawarcia związku małżeńskiego oraz miejsce w którym został on zawarty, podając numer aktu małżeństwa.

Nie musisz pisać, że chcesz rozwodu z orzekaniem o winie. Jeśli nie złożycie z małżonkiem oświadczeń, że nie chcecie orzekania o winie, sąd z urzędu będzie o winie orzekał.

"Rozwiązanie przez rozwód małżeński powódki/powodu ………………… z pozwanym/pozwaną …………….. zawartego w dniu ………..r. przed ………….(np. Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) w ………….. z winy pozwanego/pozwanej;"

W drugim punkcie wnosisz o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron córką/synem. Po tym zdaniu musisz podać datę i miejsce urodzenia waszej pociechy. Warto wskazać, jakiego rozstrzygnięcia co do sprawowania władzy rodzicielskiej oczekujesz i z kim chcesz, aby mieszkało po rozwodzie.

Taki punkt może brzmieć:

"Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron córką/synem, ur dnia ………….r. w ………………., z jednoczesnym ograniczeniem pozwanemu/pozwanej opieki rodzicielskiej nad małoletnim do współdecydowania o jedynie o istotnych sprawach dziecka;"

W trzecim podpunkcie piszesz na temat ograniczenia/bądź nie kontaktów pozwanego/pozwanej z małoletnim dzieckiem stron. Jeśli chcesz, aby widzenia odbywały się w Twojej obecności - musisz wspomnieć o tym w tym podpunkcie. Dzięki temu masz pewność, że Twoje dzieci/dziecko są/jest bezpieczne, a jeśli coś cię zaniepokoi będziesz mógł/mogła interweniować. Taki punkt może brzmieć:

"Ograniczenie kontaktów pozwanego/pozwanej z małoletnim dzieckiem stron …………….do jednej ……..(np. pięciogodzinnej) wizyty, tj. w ……(dzień tygodnia), w obecności powódki/powodu;"

W czwartym punkcie, jeśli dziecko ma być pod Twoją opieką, wnosisz o zasądzenie od pozwanego/pozwanej na rzecz powódki/powodu tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Podaj dokładną kwotę, która będzie dla ciebie odpowiednia i dodaj, że będzie ona płacona miesięcznie. Po tym, gdy już to zrobisz napisz, że będzie płacona ona do dnia......(np. 10-tego) każdego miesiąca wraz z odsetkami w razie opóźnienia którejkolwiek raty. Taki podpunkt może brzmieć:

"Zasądzenie od pozwanego/pozwanej na rzecz powódki/powodu tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny kwoty ……….zł miesięcznie, począwszy od dnia wniesienia pozwu, płatnej do rąk powódki/powodu do ….……dnia każdego miesiąca wraz z ustalonymi odsetkami w przypadku opóźnienia płatności którejkolwiek raty;"

W piątym podpunkcie wnosisz prawie dokładnie o to samo co w podpunkcie czwartym, aczkolwiek teraz poruszymy kwestię alimentów na dziecko. Taki punkt będzie brzmiał:

"Zasądzenie od pozwanego/pozwanej na rzecz małoletniego dziecka stron…….renty alimentacyjnej w wysokości …….zł płatnej do rąk powódki/ powodu do …….dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia którejkolwiek raty;"

W szóstym punkcie wnosisz o zasądzenie od pozwanego/pozwanej na rzecz powódki/powodu zwrotu kosztów postępowania. Dzięki temu zapłaci jedynie osoba winna rozpadu pożycia małżeńskiego. Taki punkt będzie brzmiał:

"Zasądzenie od pozwanego/pozwanej na rzecz powódki/powodu zwrotu kosztów postępowania zgodnie z normami przepisanymi;"

W przedostatnim podpunkcie (siódmym) wnosisz o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Dzięki temu punktowi Ty i Twój partner będziecie mogli potwierdzić fakt, iż w waszym małżeństwie nie ma już miłości. Napisz więc coś w ten deseń:

"Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron co do faktu ustalenia, że w małżeństwie nastąpił całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, winy pozwanego/pozwanej w rozpadzie małżeństwa, ustalenia sytuacji stron i dziecka, ze szczególną uwagą na sytuację majątkową i zawodową stron, oraz kosztów utrzymania powódki/powodu i dziecka;"

W ostatnim punkcie (ósmym) składasz wniosek o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka/świadków. Dzięki temu podpunktowi - świadkowie będą mogli potwierdzić fakt waszego rozpadu małżeństwa i kwestii wychowania dzieci. Napisz więc:

"Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka/świadków:"

Po napisaniu wszystkich podpunktów trzeba wymienić każdego świadka. Zaczynasz od napisania cyfry "1" jako iż jest to pierwszy świadek (przy kolejnych świadkach cyfra rośnie w górę"). Później piszesz jej/jego imię i nazwisko, dokładny obecny adres zamieszkania i dopisujesz "co do faktu ustalenia, że w małżeństwie stron nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego winy pozwanej/pozwanego."

4. Tak samo jak na samym środku napisałeś/łaś "pozew o rozwód" teraz napisz "Uzasadnienie". Nie musi być ono już napisane z wielkiej litery. Swoje uzasadnienie musisz rozpocząć od podania daty zawarcia związku małżeńskiego. W uzasadnieniu należy podać wszystkie przesłanki do uzyskania rozwodu. Musisz wykazać, że rozwód więzi fizycznych, gospodarczych i emocjonalnych zakończył się z winy eks-małżonka. Pamiętaj, by podać wszystkie przykłady jasno i klarownie. Jeśli posiadasz jakieś dowody - dodaj je do załączników. Należy również wspomnieć o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, alimentach oraz widzeniach. 

5. Załączniki jakie musisz dodać to: odpis pozwu wraz z załącznikami, skrócony akt małżeństwa, skrócone akty urodzenia dzieci/dziecka, dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz dokumenty wymienione w treści pozwu

Koszty rozwodu

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, koszty wynoszą 600 złotych, a obciążają one małżonka, który ponosi odpowiedzialność za rozpad więzi fizycznych, emocjonalnych oraz gospodarczych.

Jak długo trwa rozwód z orzeczeniem o winie?

Określenie czasu trwania procesu rozwodowego jest zadaniem trudnym, gdyż zależy on od wielu czynników, takich jak zbieranie materiałów dowodowych, liczba świadków oraz poziom współpracy między stronami. W przypadku nieobecności kilku świadków w sądzie, konieczne jest wyznaczenie kolejnego terminu rozprawy, co może znacznie wydłużyć proces. W skrajnych przypadkach, czas trwania rozwodu może wynosić nawet kilka lat. W związku z tym, kluczową cechą w takiej sytuacji jest cierpliwość.

Alimenty na dziecko i małżonka

Kula stworzona z pieniędzy trzymana na dłoni

Alimenty na małoletnie dziecko nie zmieniają się w żadnym przypadku. W rozwodzie z orzekaniem o winie jak i bez - wyglądają one tak samo. Inna jest tutaj jednak kwestia alimentów na siebie, dorosłego. W przypadku, gdy to wyłącznie małżonek/małżonka jest winny rozpadu małżeństwa, a Twoja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, przysługuje Ci prawo do żądania alimentów Masz do tego prawo wówczas, gdy podczas trwania związku małżeńskiego wiodłaś/łeś życie na dobrym finansowo poziomie, a na skutek rozstania miałoby ci się pogorszyć. Alimenty w sytuacji orzeczenia winy nie są ograniczone żadnym okresem czasu, a co za tym idzie - mogą być płacone nawet do końca życia, choć są pewne wyjątki:

Jeśli po rozwodzie zawrzesz nowy związek małżeński lub Twoja sytuacja finansowa się poprawi - Twój były partner ma prawo zaprzestać płacenia Ci alimentów!

Postępowanie zabezpieczające

Celem niniejszej procedury jest zapobieżenie potencjalnym szkodom, naruszeniom praw lub przemocy, które mogą mieć miejsce w trakcie procesu rozwodowego. Oba strony mają możliwość ubiegania się o takie postępowanie. Dzięki niemu, istnieje możliwość zobowiązania byłego małżonka do płacenia alimentów już w trakcie trwania procesu rozwodowego. Ponadto, umożliwia on ustalenie kwestii opieki nad nieletnimi dziećmi.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Wniesienie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie stanowi znacznie bardziej emocjonalne i wymagające czasowo przedsięwzięcie w porównaniu z pozwem bez takiego orzeczenia. Niemniej jednak, należy zachować optymizm i pamiętać, że kluczem do osiągnięcia pozytywnego wyniku jest cierpliwość.