Jak długo się czeka na badanie OZSS

Postępowanie zabezpieczające:

(aktualizacja)

Witaj! Zastanawiasz się czym jest postępowanie zabezpieczające? Albo może jak je napisać? Tego dowiesz się w tym artykule:

Co musisz wiedzieć?

Czym jest postępowanie zabezpieczające?

Ma ono na celu zapobieżeniu potencjalnym szkodom, naruszeniom praw lub przemocy, które mogą wystąpić w trakcie trwania sprawy rozwodowej. Dzięki temu postępowaniu możesz zobowiązać twojego eks-małżonka do płacenia alimentów już podczas trwania postępowania o rozwód. Umożliwia on również ustalenie kwestii opieki nad małoletnimi dziećmi.

Kto może ubiegać się o postępowanie zabezpieczające?

Obie strony mogą ubiegać się o postępowanie zabezpieczające (powód/powódka, pozwany/pozwana). O takie postępowanie można ubiegać się w pozwie rozwodowym (w każdym przypadku - z orzeczeniem o winie jak i bez) czy też podczas trwania rozprawy sądowej.

Co musi znajdować się we wniosku o postępowanie zabezpieczające?

1. Oznaczenie sądu - należy wskazać sąd, do którego kierowany jest wniosek;

2. Dane stron - imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

3. Oznaczenie rodzaju pisma - pismo powinno być oznaczone jako "Wniosek o udzielenie zabezpieczenia" lub "Wniosek o wydanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia";

4. Sygnatura akt sprawy - jeżeli sprawa o rozwód jest już w toku, należy podać sygnaturę akt sprawy;

5. Wyliczona wartość przedmiotu sporu - konieczne w przypadku, gdy zabezpieczenie dotyczy alimentów;

6. Podpis strony - wniosek musi być podpisany przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

7. Załączniki - należy wymienić wszystkie załączniki dołączone do wniosku;

8. Wskazanie roszczenia i sposobu zabezpieczenia - należy wskazać, jakie roszczenie ma być zabezpieczone oraz w jaki sposób ma to nastąpić;

9. Uprawdopodobnienie okoliczności - wnioskodawca musi uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające złożenie wniosku;

10. Przedstawienie przedmiotu sprawy - jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożono przed wszczęciem postępowania, należy zwięźle przedstawić przedmiot sprawy.

Ile czasu Sąd ma na rozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie?

Zgodnie z art. 737 KPC

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.

Czy Sąd może cofnąć zabezpieczenie?

Zgodnie z art. 742

 "Obowiązany może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia. Jeżeli obowiązany złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę zabezpieczenia żądaną przez uprawnionego we wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie upada"

Korzyści postępowania zabezpieczającego:

Oto kilka korzyści postępowania zabezpieczającego:

1. Tymczasowe ustalenie opieki nad dziećmi -> Sąd może ustalić, z kim dziecko będzie przebywać podczas trwania postępowania rozwodowego, aby zapewnić mu stabilność i bezpieczeństwo.

2. Tymczasowy obowiązek alimentacyjny -> Jeśli jedna ze stron jest zależna finansowo od drugiej strony, sąd może orzec tymczasową alimentację na okres trwania postępowania

3. Tymczasowe korzystanie z majątku wspólnego -> Jeśli strony nie mogą się porozumieć co do podziału majątku wspólnego, sąd może podjąć tymczasowe decyzje dotyczące korzystania z poszczególnych elementów majątku.

4. Zabezpieczenie dowodów -> Strony mogą zażądać zabezpieczenia pewnych dowodów lub dokumentów, które są ważne dla sprawy rozwodowej.

5. Zakaz kontaktu -> W przypadku przemocy domowej lub innych zagrożeń dla bezpieczeństwa jednej ze stron, sąd może nałożyć tymczasowy zakaz kontaktowania się lub zbliżania do drugiej strony.

Co jeśli rodzic nie płaci zabezpieczenia?

Jeśli ojciec/matka nie płaci alimentów chociaż jest do tego zobowiązana/y - należy udać się do komornika z wyrokiem, który nadał Sąd. Dzięki temu komornik rozpoczyna pracę nad "ściganiem o alimenty".

Ile trwa sprawa o zabezpieczenie dziecka?

Taka sprawa może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Sprawa o uregulowanie kontaktów z rodzicem mogą się bardzo dłużyć.

Ile kosztuje wniosek o zabezpieczenie?

Zgodnie z art. 69

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera sąd od wniosku o:
1) udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
2) zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego.

Czy Sąd może odrzucić wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Warto wiedzieć, że

Sąd nie udziela zabezpieczenia z urzędu!

Obligatoryjny jest wniosek, który wiąże Sąd, tak więc Sąd nie może udzielić zabezpieczenia większej kwoty niż takiej, która jest podana we wniosku sądowym. Często również udziela w zabezpieczeniu kwoty mniejszej niż była ona żądana.

Czy strona dochodząca alimentów płaci opłaty sądowe?

Strona dochodząca alimentów jest prawnie zwolniona z płacenia jakichkolwiek opłat sądowych w całości.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań na temat postępowania zabezpieczającego? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Postępowanie zabezpieczające ma wiele korzyści i warto pomyśleć o takim rozwiązaniu, gdy chcemy przyspieszyć niektóre kwestie rozwodowe, ale też zabezpieczyć swoje podstawowe prawa.