Kobieta wśród porwanych kartek z długopisem w. dłoni

Pozew o alimenty na siebie - jak napisać?

(aktualizacja)

Witaj! Zastanawiasz się jak napisać pozew o alimenty na siebie? Może zastanawiasz się również, kiedy należą ci się alimenty, jak się je wylicza lub masz wiele innych pytań? Wszelkie odpowiedzi uzyskasz w naszym artykule:

Co trzeba wiedzieć?

Korzyści alimentów

1. Równowaga finansowa -> Alimenty pomagają w utrzymaniu równowagi finansowej między osobami w sytuacji, gdy jedna z nich ma znacznie niższe dochody lub brak źródła utrzymania;

2. Odpowiedzialność prawna -> Przyznanie alimentów jest często oparte na zasadzie prawnego obowiązku, co może zachęcać osoby do wypełniania swoich zobowiązań finansowych wobec innych;

3. Dobre samopoczucie psychiczne -> Otrzymywanie alimentów może pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej lub po rozstaniu w poczuciu, że ich podstawowe potrzeby zostaną zaspokojone;

4. Zgodność z prawem -> Prawo wymaga, aby osoba o wyższych dochodach lub zasobach finansowych zapewniła wsparcie drugiej osobie w sytuacji, gdy związek uległ rozpadowi;

5. Ochrona słabszej strony -> W przypadku partnerstw lub małżeństw, w których jedna osoba była głównym żywicielem rodziny lub uzależniona od partnera, przyznanie alimentów może pomóc w zminimalizowaniu nierówności ekonomicznych.

Kreator pozwu o alimenty na siebie

Wzór pozwu o alimenty na siebie na pełnoletnie dziecko

Kreator pozwu o alimenty na siebie (pełnoletnie dziecko)

Wzór pozwu o alimenty na siebie

Wzór pozwu o alimenty na siebie

Jak napisać pozew o alimenty na siebie?

1. Po prawej stronie odrobinę niżej niż w górnym rogu umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Rejonowy w...." podając miejscowość, w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział Rodzinny i Nieletnich.

2. Po lewej lub prawej stronie musi znaleźć się oznaczenie ról procesowych. Składający pozew o rozwód jest nazywany "Powódką/Powodem", a twój partner/partnerka jest "Pozwaną/Pozwanym". Gdy już napisałeś/łaś swój tytuł, umieść pod nim swoje: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL.

3. Następnie napisz "Wartość przedmiotu sporu" podając ją słownie. Zapamiętaj, że musi być ona w złotówkach, więc jeśli twoja kwota jest w innej walucie -> musisz zmienić ją na złotówki!

Wartość przedmiotu sporu to kwota alimentów x 12 miesięcy

4. Teraz pod obiema informacjami, na samym środku piszesz "Pozew o alimenty", najlepiej wielkimi literami. Po tym jak napiszesz wielkimi literami, co składasz, po lewej stronie piszesz "Wnoszę o".

W pierwszym podpunkcie wnosisz o zasądzenie na rzecz powódki/powoda od pozwanego/pozwanej alimentów. Podaj słownie kwotę jaka Cię interesuję, napisz, że będzie ona dostarczana w Twoje ręce wraz z odsetkami w przypadku opóźnienia którejkolwiek raty. Napisz więc:

"Zasądzenie na rzecz powódki/powoda od pozwanego/pozwanej, alimentów o kwocie ………….(słownie) złotych miesięcznie do rąk powódki/powoda płatnych do …….. dnia każdego miesiąca, wraz z odsetkami w przypadku opóźnienia płatności którejkolwiek raty;"

W drugim punkcie musi znaleźć się informacja, że wnosisz o Przeprowadzenie przesłuchania świadków jako jeden z dowodów. Potwierdzą oni Twoją pogorszoną sytuację materialną, czyli fakt, że takie alimenty są Ci rzeczywiście potrzebne :

"Przeprowadzenie przesłuchania świadków jako jeden z dowodów;"

W trzecim podpunkcie należy wnieść o dopuszczenie dokumentów znajdujących się w uzasadnieniu. Dzięki temu zostaną sprawdzone napisane tam fakty, a to pomoże uzyskać Ci upragniony wyrok sądowej. Trzeci punkt może brzmieć:

"Dopuszczenie dokumentów znajdujących się w uzasadnieniu, w ramach sprawdzenia napisanych tam faktów;"

W czwartym wyimku wnosisz również o przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność powódki/powoda. Choć jest to kwestia indywidualna każdego. Jeśli nie przeszkadza Ci fakt, iż rozprawa odbędzie się bez Ciebie oraz oczekujesz szybkiego rozwiązania sprawy, powinieneś/powinnaś napisać:

"Przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność powódki/powoda;"

W ostatnim punkcie wnosisz o zasądzenie od pozwanego/pozwanej kosztów procesu na siebie. Dzięki temu unikniesz płacenia kosztów sądowych. Napisz więc:

"Zasądzenie od pozwanego/pozwanej kosztów procesu na moją rzecz."

5. Tak samo jak na samym środku napisałeś/łaś "pozew o alimenty" teraz napisz "Uzasadnienie". Nie musi być ono już napisane z wielkiej litery. W uzasadnieniu powinna znaleźć się twoja ogólna sytuacja finansowa. Powinieneś/powinnaś napisać o swoich kosztach utrzymania i udowodnić fakt, iż potrzebujesz od eksmałżonka wsparcia finansowego.  Gdy już to zrobisz dodaj swój podpis.

6. Załączniki, jakie musisz dodać to: Odpis pozwu i załączników, skrócony odpis aktu małżeństwa, różnego rodzaju dowody np. rachunki.

Jak obliczyć wartość przedmiotu sporu?

Najważniejsze jest, aby pamiętać o tym, że WPS (wartość przedmiotu sporu) liczona jest w złotówkach, więc jeśli podana kwota jest w innej walucie — należy zmienić ją na złotówki oraz o tym, że musimy zaokrąglić kwotę w górę, np. jeśli wynosi ona 12.334,23 zł — musimy zaokrąglić do 12.335 zł. Aby obliczyć sporną kwotę, musimy ustalić żądaną miesięczną kwotę alimentów i pomnożyć ją przez 12 miesięcy.

Przykład: Jeśli naszym celem jest otrzymywanie 600 złotych miesięcznie, wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła 7200 złotych.

Kto może złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty na siebie możemy złożyć jedynie w momencie, gdy nie zostaliśmy uznani za wyłącznie winnych rozpadowi naszego małżeństwa.

Ile kosztuje wniosek alimentacyjny?

Obie strony - wnosząca pozew o alimenty oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów są zwolnione z kosztów sądowych.

Według art.96 ust.1 pkt. 2

1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych
2) strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów;

Czy pozew o alimenty można wysłać pocztą?

Odpowiedź brzmi TAK. Pozew o alimenty możemy złożyć osobiście jak i pocztą. Zgodnie z art. 165 § 2 KPC

  Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w zagranicznej placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem tego pisma do sądu.

Czy konieczne jest posiadanie listu poleconego? Odpowiedź jest negatywna, więc NIE, jednak jeśli jest to list polecony, nadawca może uniknąć problemów z jego wysłaniem i stwierdzeniem, że dotrzymał terminu na dokonanie określonych czynności procesowych. Pamiętaj jednak, aby w swoich zgłoszeniach podać właściwy adres sądu, aby uniknąć niejasności.

Kiedy możemy starać się o alimenty?

Możemy ubiegać się o alimenty na siebie w momencie , gdy rozwód spowodował znaczny spadek naszych dochodów i potrzebujemy dodatkowej pomocy finansowej od byłego partnera. Bez takiego uzasadnienia - sąd nie przyzna Ci alimentów, gdyż jako osoba dorosła - sam będziesz w stanie się utrzymać.

Kiedy Sąd oddali wniosek o alimenty?

Sąd nie przychyli się do żądania o alimenty w sytuacji, kiedy osoba składająca pozew nie wykazała wystarczających dowodów potwierdzających słuszność swojego roszczenia. Bardzo ważne jest, żeby dostarczyć wszelkiego rodzaju dowody wraz z pozwem.

Jaki Sąd jest właściwy?

Sądem uprawnionym do orzekania w danym wypadku będzie Sąd Rejonowy w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Gdzie konkretnie będzie odbywało się postępowanie  sądowe, będzie zależało od adresu miejsca zamieszkania pozwanego. Powód/Powódka będzie mógł/mogła wybrać lokalizację Sądu.

Co dalej po złożeniu pozwu?

  1. Rozprawa sądowa: Po złożeniu pozwu, sprawa zostanie skierowana na rozprawę sądową. Na tę rozprawę zostaną wezwane obie strony - powód oraz pozwany. W trakcie tej rozprawy będą składane zeznania, przesłuchiwani świadkowie oraz przedstawiane dowody.

  2. Postanowienie Sądu: Po rozpatrzeniu wszystkich dowodów oraz zeznań świadków, Sąd podejmie decyzję. Może przychylić się do żądania alimentów, określić ich wysokość lub oddalić pozew.

  3. Apelacja: W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie zgadza się z wyrokiem Sądu, ma prawo do złożenia apelacji w ciągu określonego czasu od daty wydania postanowienia.

  4. Wykonanie wyroku: Jeśli wyrok sądu jest korzystny dla powoda, a pozwany nie wywiązuje się z jego zobowiązań, można podjąć działania egzekucyjne. To może oznaczać na przykład zlecenie komornikowi ściągnięcie należności.

  5. Zmiana wyroku: Jeśli sytuacja finansowa którejkolwiek ze stron się zmieni, może ona wystąpić o zmianę wyroku w sprawie alimentów. Na przykład, jeśli osoba płacąca alimenty straci pracę, może zwrócić się do sądu z wnioskiem o obniżenie ich wysokości.

Ważne jest, aby pamiętać, że alimenty to nie tylko obowiązek finansowy, ale również moralny. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego drugiej stronie i ewentualnym dzieciom.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl