Pozew o alimenty na dziecko

Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów? Wzór i wskazówki

(aktualizacja)

Wysoka inflacja, wyższa rata kredytu, podwyżki prądu, szokujące ceny w sklepach... Może czas rozważyć złożenie wniosku o podwyższenie alimentów? Jeśli od ostatniej sprawy alimentacyjnej upłynęło conajmniej pł roku, dziecka potrzeby wzrosły lub Twoja sytuacja uległa pogorszeniu, to są ku temu prawne podstawy, abyś zawnioskował o zwiększenie alimentów.

Nie wiesz jak się za to zabrać? Albo szukasz dostępnego wzoru pozwu o podwyższenie alimentów? Jesteś w dobrym miejscu.

Wzór pozwu o podwyższenie alimentów

Wzór pozwu o podwyższenie alimentów

Kreator pozwu o podwyżenie alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów na dziecko

Kreator pozwu o podwyższenie alimentów

Kalkulator do podwyższenia alimentów

wzor wniosek o alimenty na dziecko

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców stworzyliśmy jedyne takie na rynku narzędzie, które znacząco ułatwi zestawienie kosztów z różnych okresów, aby przedstawić w formie wydruku PDF w sposób jasny, klarowny, czytelny wydatki na dzieci. Można wykorzystać wydruk tabeli kosztów dołączając go do pozwu po podwyższenie alimentów. Narzędzie jest w pełni darmowe.

Kalkulator do podwyższenia alimentów

Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów?

Wniosek o alimenty na dziecko pdf

1. We wniosku o podwyższenie alimentów, jak w większości pism formalnych po prawej stronie odrobinę niżej niż w górnym rogu umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Rejonowy w...." podając miejscowość, w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział Rodzinny i Nieletnich.

2. Po lewej stronie musi znaleźć się nazwa strony procesowej: Twoja, Twojego nieletniego dziecka i Twojego byłego małżonka - to, kto jest kim w tej sprawie. Zatem Twoje nieletnie dziecko będzie nazywane "Powódką/Powodem", Twój tytuł będzie brzmiał "Reprezentowany przez matkę/ojca" jako iż będziesz reprezentował(a) swoje dziecko, a tytuł Twojego eksmałżonka będzie to "Pozwany/Pozwana". Gdy już to zrobisz, umieść pod tytułami: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL.

Rola procesowa Twojego dziecka, Twoja i drugiego rodzica powinna znaleźć się po lewej stronie tak, aby był niżej od wcześniej podanej daty, miejscowości i wydziału Sądu!

3. Następnie napisz "Wartość przedmiotu sporu" podając ją słownie. Zapamiętaj, że musi być ona w złotówkach, więc jeśli Twoja kwota jest w innej walucie -> musisz zmienić ją na złotówki!

Wartość przedmiotu sporu musi znaleźć się po prawej stronie tak, aby była poniżej wcześniej podanych tytułów procesowych!

4. Teraz pod obiema informacjami, na samym środku piszesz "Pozew o podwyższenie alimentów", najlepiej wielkimi literami. Po tym jak napiszesz wielkimi literami, co składasz, po lewej stronie piszesz "Wnoszę o".

W pierwszym punkcie wnosisz o podwyższenie alimentów na małoletnie dzieci. Napisz więc:

"Na podstawie art. 138 z ustawy z dnia 25 lipca roku 1954 Kodeks Cywilny i Opiekuńczy, jako przedstawiciel małoletniego powoda/powódki, w jego imieniu, wnoszę o zasądzenie podwyższenia wyrokiem Sądu Rejonowego w …….(miejscowość), dnia ………r. od pozwanego/pozwanej ……….(imię i nazwisko) na rzecz małoletniego powoda/powódki alimentów z kwoty ……..złotych (pierwsza ustalona kwota, słownie) miesięcznie na kwotę …….złotych (kwota, która ma być ustalona teraz, słownie) miesięcznie zaczynając od dnia wniesienia pozwu, płatnych do rąk opiekuna prawnego powódki/powoda ……..(imię i nazwisko), z góry do dnia ……(np. 12-tego) każdego miesiąca, wraz z odsetkami w przypadku opóźnienia jakichkolwiek kosztów";

W drugim podpunkcie wnosisz o zabezpieczenie obowiązku alimentacyjnego. Taki podpunkt pomoże Ci mieć pewność, że w ciągu sprawy rozwodowej oraz przed nią będziesz mieć zabezpieczenie od byłego partnera na wspólne dzieci. W drugim podpunkcie napisz więc:

"Zabezpieczenie obowiązku alimentacyjnego przez zobowiązanie pozwanego/pozwanej do zapłaty powodowi/powódce okresowej sumy pieniędzy …………(kwota) złotych miesięcznie, w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb powoda/powódki w postaci obowiązku do płacenia alimentów, do momentu wydania przez Sąd wyroku;"

W trzecim punkcie wnosisz o przeprowadzenie przesłuchania świadków. Świadkowie potwierdzą fakt tego ile miesięcznie pieniędzy wydajesz na dziecko. Taki podpunkt może brzmieć:

"Przeprowadzenie przesłuchania świadków odnośnie potwierdzenia kosztów na utrzymanie dziecka obu stron przez ojca/matkę (rodzica, który reprezentuje dziecko);"

W czwartym podpunkcie powinieneś napisać, że wnosisz o przeprowadzenie dowodów z dokumentów takich jak: rachunki, faktury i wszelka historii bankowej. Te dokumenty pozwolą Ci na przedstawienie swojej sytuacji i pomogą sądowi określić wyrok. Może brzmieć on tak:

"Przeprowadzenie dowodów z dokumentów; 
  • rachunków, faktur i wszelkiej historii bankowej przedstawiciela/cielki ustawowej na potwierdzenie kosztów utrzymania małoletniego;
  • odpis aktu urodzenia dziecka na potwierdzenie, że małoletni jest potomkiem pozwanego/pozwanej."

W piątym punkcie pozwu o podwyższenie alimentów wnosisz o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powódki/powoda. Dzięki temu możesz mieć pewność, że rozprawa przebiegnie szybciej, gdyż nie będziesz musiał/musiała co chwilę zmieniać terminu rozprawy. Napisz więc:

"Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda;"

W szóstym podpunkcie piszesz, że wnosisz o zasądzenie od pozwanego/pozwanej na rzecz powoda/powódki kosztów procesu sądowego. Dzięki temu jesteś całkowicie zwolniona/zwolniony z opłat sądowych, a pieniądze możesz wydać na inne rzeczy, których obecnie potrzebujesz. Szósty podpunkt powinien więc brzmieć:

"Zasądzenie od pozwanego/pozwanej na rzecz powoda/powódki kosztów procesu sądowego."

5. Tak samo jak na samym środku napisałeś/łaś "pozew o podwyższenie alimentów" teraz napisz "Uzasadnienie". Nie musi być ono już napisane z wielkiej litery. W uzasadnieniu wskaż elementy, które tworzą koszty utrzymania takie jak: rachunki, opieka medyczna, zajęcia dodatkowe dziecka, rozrywka, wakacje/ferie itp. Opisz relacje dziecka z pozwanym/pozwaną. Musisz uwzględnić również dokument, który potwierdzi fakt, iż powód/powódka jest synem/córką pozwanego/pozwanej. Opisz również relacje zdane przez świadków. Wartość przedmiotu sporu również dodaj w uzasadnieniu, jako oświadczenie, że Twój pozew o podwyższenie alimentów jest uzasadniony. Dodaj również swój podpis.

6. Załączniki, jakie musisz dodać to: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa, dowody (np. rachunki).

Jak obliczyć wartość przedmiotu sporu?

Co najważniejsze, WPS (kwota sporna) jest obliczana w PLN, co oznacza, że jeśli kwota jest w innej walucie, należy ją przeliczyć na PLN i zaokrąglić w górę. Przykładowo. 12 334,23zł należy zaokrąglić do 12 335 zł. Aby obliczyć sporną kwotę, należy ustalić kwotę alimentów, która ma być dochodzona co miesiąc i pomnożyć tę kwotę przez 12 miesięcy.

Jeśli zaś składasz wniosek o podwyższenie alimentów, kwotę, o którą podnosisz mnożysz przez 12 miesięcy.

Przykład: Jeśli naszym celem jest otrzymywanie 600 złotych miesięcznie, wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła 7200 złotych. Jeśli chcesz podwyższyć alimenty o 300 zł, wpisujesz WPS 3600 złotych.

Kto może złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

Wniosek o alimenty na dziecko

Rodzice mają prawo domagać się alimentów niezależnie od tego, czy są i czy kiedykolwiek byli w związku małżeńskim. Jeśli tylko dziecko pozostaje na utrzymaniu jednego rodzica wyłącznie lub w przeważającej części, ma on prawo domagać się od drugiego rodzica pokrycia co najmniej połowy kosztów utrzymania dziecka.

Alimenty te zostaną zasądzone, zwłaszcza jeśli druga strona nie czuje się zobowiązana do ich płacenia. Alimenty mogą być również dochodzone przez dzieci i wnuki przeciwko ich rodzicom i dziadkom oraz przez rodziców i dziadków przeciwko ich dzieciom i wnukom.

Wniosek o podwyższenie alimentów może złożyć osoba uprawniona do ich otrzymania i nie ma znaczenia, kto był autorem wniosku o pierwotne zasądzenie alimentów. Mówimy tu o sytuacji, w której następuje zmiana osoby sprawującej nad dzieckiem opiekę. Może ona wnieść o podwyższenie alimentów, które wcześniej były zasądzone od rąk innej osoby.

Ile kosztuje złożenie pozwu o podwyższenie alimentów?

Obie strony — składająca wniosek o alimenty oraz strona pozwana w sprawie o podwyższenie alimentów są zwolnione z kosztów sądowych.

Według art.96 ust.1 pkt 2 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych
2) strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów;

Ile trzeba czekać na rozprawę o podwyższenie alimentów?

Po złożeniu wniosku do sądu wnioskodawca musi czekać około dwóch do trzech miesięcy na pierwszą rozprawę. Data przesłuchania nie jest jasna, ponieważ zależy od wielu czynników, w tym dowodów i, w razie potrzeby, wezwań. Należy zauważyć, że przy odpowiedniej współpracy okres ten można znacznie skrócić.

O tyle nie jest to duży problem, że zazwyczaj Sąd zasądza podwyższenie alimenty od miesiąca w którym pozew został złożony. Oznacza to, iż zobowiązany do ich płacenia zmuszony będzie wyrównać zasądzoną różnicę, a postanowienie Sądu będzie miało rygor natychmiastowej wykonalności za cały okres od daty złożenia wniosku.

Czy pozew podwyższenie alimentów można wysłać pocztą?

Odpowiedź brzmi TAK. Pozew o alimenty możemy złożyć osobiście jak i pocztą. Zgodnie z art. 165 § 2 KPC

 Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w zagranicznej placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem tego pisma do sądu.

Czy powinna to być przesyłka polecona? Odpowiedź brzmi NIE, ale przesyłka polecona pozwala nadawcy uniknąć niedoręczenia i udowodnić, że termin proceduralny został dotrzymany. Należy jednak pamiętać o podaniu pełnego adresu sądu, aby uniknąć nieporozumień.

Wniosek o alimenty na dziecko

Kiedy możemy starać się o alimenty?

Możesz ubiegać się o opiekę jako procedurę ochronną bezpośrednio po urodzeniu lub w czasie ciąży. Alimenty zapewniają zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb dziecka lub możliwość równego życia dziecka z obojgiem rodziców.

Kiedy Sąd oddali wniosek o alimenty?

Sąd oddali wniosek o alimenty w momencie, gdy powód/powódka nie udowodni zasadności roszczenia. Ważne jest, aby do pozwu dołączyć dowody i uzasadnić każdy z ponoszonych wydatków na dziecko.

Jaki Sąd jest właściwy?

Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich). Miejscem jurysdykcji jest miejsce zamieszkania pozwanego. Powód/powódka może wybrać lokalizację sądu.

Czy mogę cofnąć wniosek o alimenty?

Tak! W takim przypadku należy złożyć wniosek o "wycofanie pozwu o alimenty". Robiąc to, musisz oświadczyć, że wycofujesz swój wniosek o pozew w całości lub w części, czyli czy chcesz wycofać kwotę, czy ją zmienić, czy wycofać wskazaną formę płatności, bądź termin. W takiej sytuacji sąd rozpatrzy Twój pozew o alimenty w pozostałym zakresie.

Co dalej?

Po złożeniu wniosku o alimenty sąd decyduje o indywidualnym trybie postępowania. Jeśli wniosek jest przygotowany prawidłowo, sąd wyznaczy termin pierwszej rozprawy. Jeśli jednak w naszym wniosku o alimenty występują braki, sąd wyznaczy termin, w którym musimy je uzupełnić lub poprawić błąd.

Mediator rodzinny a alimenty

W sytuacji, gdy nie chcesz z różnych względów kierować na drogę sądową sprawy o podwyższenie alimentów bądź ich przyznanie, możesz wraz z drugim rodzicem podjąć próbę mediacji w obecności mediatora rodzinnego. Możesz to uczynić, kiedy chcesz podnieść kwotę alimentów, bądź ją w ogóle formalnie ustalić.

Na mediację obie strony muszą wyrazić zgodę, aby się ona odbyła, ponieważ ma ona charakter dobrowolny. Jedna strona przedstawia swoją propozycję, oraz miesięczne koszty utrzymania dziecka, a druga swoje możliwości zarobkowe. Celem jest wypracowanie konsensusu, aby uzgodnić wspólnie taką kwotę alimentów, która pokryje uzasadnione potrzeby dziecka.

Zawarta przed mediatorem rodzinnym ugoda mediacyjna na konkretną kwotę alimentów może zostać wysłana do sądu celem jej zatwierdzenia. Jeśli będzie ona prawidłowo sporządzona, sąd nada jej tytuł wykonalności bez sprawy sądowej.

Mediacja a alimenty na dziecko

Korzyści z podwyższenia alimentów

1. Dopasowanie do zmieniających się warunków -> Czasem sytuacje życiowe obu rodziców lub dziecka ulegają zmianie. Może to obejmować wzrost kosztów życia, zmiany w dochodach, zdrowiu dziecka czy innych czynnikach wpływających na potrzeby finansowe. Pozew o podwyższenie wniosku alimentacyjnego umożliwia dostosowanie wsparcia do nowych warunków;

2. Utrzymanie odpowiedniego standardu życia -> Wspierając podwyższenie wniosku alimentacyjnego, rodzic opiekujący się dzieckiem może starać się utrzymać odpowiedni standard życia dla dziecka. Alimenty mają na celu pomóc w pokryciu kosztów związanych z opieką, edukacją, zdrowiem i innymi potrzebami dziecka;

3. Zapewnienie równowagi -> Jeśli istnieje znaczna różnica w dochodach między rodzicami, odpowiednie alimenty mogą pomóc w utrzymaniu równowagi między oboma stronami, aby obciążenie finansowe było rozłożone sprawiedliwie;

4. Możliwość negocjacji -> Złożenie pozwu o podwyższenie alimentów może otworzyć okno do negocjacji między rodzicami. Czasem rodzice mogą osiągnąć porozumienie w sprawie kwoty alimentów po omówieniu sytuacji finansowej i potrzeb dziecka.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Podsumowując, artykuł mówi nam na przykład: jak napisać pozew o podwyższenie alimentów, ile kosztuje wniosek o alimenty, czy ile trwa taka sprawa, a także jak działa kalkulator alimentów. Dzięki temu artykułowi posiadasz wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą Ci napisać takowy pozew.