Mężczyzna na tle zegara w świetle zachodu słońca

Jak napisać pozew o alimenty z zabezpieczeniem?

(aktualizacja)

Witaj! Zastanawiasz się jak napisać pozew o alimenty z zabezpieczeniem? Czym jest postępowanie zabezpieczające? Ile kosztuje? Tego dowiesz się w naszym artykule!

Co powinieneś wiedzieć?

Czym jest postępowanie zabezpieczające?

Postępowanie zabezpieczające ma na celu zapobieganie potencjalnej krzywdzie, naruszeniu praw lub przemocy, które mogą wystąpić w sprawie rozwodowej. Dzięki tej procedurze możesz zmusić byłego współmałżonka do zapłaty alimentów już w trakcie rozwodu. Pomaga ono również w problemach w kwestii opieki nad małoletnimi dziećmi.

Zachęcam do przeczytania artykułu: "Chwyty poniżej pasa w sprawie rozwodowej".

Korzyści postępowania zabezpieczającego:

Oto niektóre korzyści wynikających z postępowania zabezpieczającego:

1. Opieka tymczasowa -> Sąd może zdecydować, z kim dziecko będzie przebywać podczas rozwodu, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.

2. Tymczasowe zobowiązanie wsparcie -> Jeżeli jedna ze stron jest zależna finansowo od drugiej, sąd może zarządzić tymczasowe wsparcie na czas postępowania

3. Czasowe korzystanie z majątku wspólnego -> Jeżeli strony nie mogą dogadać się co do podziału majątku wspólnego, sąd może wydać postanowienie o tymczasowym korzystaniu z majątku odrębnego.

4. Zabezpieczenie dowodów -> Strony mogą żądać zabezpieczenia dowodów rzeczowych i dokumentów ważnych dla sprawy rozwodowej.

5. Zakaz kontaktu -> W przypadku przemocy w rodzinie lub innego zagrożenia bezpieczeństwa strony, sąd może orzec czasowy zakaz kontaktowania się lub zbliżania się do drugiej strony.

Pozew o alimenty z zabezpieczeniem - Kreator

Pozew o alimenty wzór wniosek o alimenty

Kreator pozwu o alimenty

Wzór pozwu o alimenty z udzieleniem zabezpieczenia

Wzór pozwu o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Jak napisać pozew o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia?

1. Po prawej stronie odrobinę niżej niż w górnym rogu umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Rejonowy w...." podając miejscowość, w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział Rodzinny i Nieletnich.

2. Po lewej stronie lub prawej stronie musi znaleźć się oznaczenie ról procesowych: Twoja, twojego nieletniego dziecka i Twojego byłego małżonka. Twoje nieletnie dziecko będzie nazywane "Powódką/Powodem", Twój tytuł będzie brzmiał "Reprezentowany przez matkę/ojca" jako iż będziesz reprezentował(a) swoje dziecko, a tytuł Twojego eksmałżonka będzie to "Pozwany/Pozwana". Gdy już to zrobisz, umieść pod tytułami: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL.

3. Następnie napisz "Wartość przedmiotu sporu" podając ją słownie. Zapamiętaj, że musi być ona w złotówkach, więc jeśli twoja kwota jest w innej walucie -> musisz zmienić ją na złotówki!

Wartość przedmiotu sporu to nic innego jak kwota alimentów pomnożona x 12 miesięcy

4. Teraz pod obiema informacjami, na samym środku piszesz "Pozew o alimenty", najlepiej wielkimi literami. Po tym jak napiszesz wielkimi literami, co składasz, po lewej stronie piszesz "W imieniu małoletniego/małoletniej wnoszę o".

W pierwszym punkcie wnosisz o zasądzenie na rzecz małoletniego alimentów. Powinieneś/powinnaś napisać konkretną kwotę alimentów jakie chcesz otrzymywać, do którego dnia każdego miesiąca wraz z odsetkami w przypadku którejkolwiek raty. Napisz więc:

"Zasądzenie na rzecz małoletniego tytułem alimentów kwoty…….złotych (podaj ją słownie) miesięcznie, płatnych do rąk ojca/matki zaczynając od dnia …….. do dnia ……… każdego miesiąca wraz z odsetkami w przypadku opóźnienia płatności którejkolwiek raty;"

W drugim podpunkcie nadajesz wyrokowi bezzwłoczny rygor. Dzięki temu od razu będziesz mieć pewność, że wejdzie on w życie od razu po wydaniu wyroku. Powinieneś więc napisać:

"Nadanie wyrokowi bezzwłocznego rygoru, który nakaże jego natychmiastowe działanie;"

W trzecim punkcie należy napisać, że wnosisz o zasądzenie od pozwanego/pozwanej na rzecz powoda/powódki kosztów procesu sądowego. Będziesz zwolniony/zwolniona z wszelkich kosztów sądowych. Taki podpunkt może brzmieć:

"Zasądzenie od pozwanego/pozwanej na rzecz powoda/powódki kosztów procesu sądowego;"

W czwartym wyimku napisz, że wnosisz o przeprowadzenie rozprawy także pod swoją nieobecność. To da ci pewność, że mimo przeoczenia rozprawy - nie będziesz musiał/a czekać na kolejny termin. Napisz więc:

"Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda;"

Przedostatni punkt powinien brzmieć:

"Udzielenie zabezpieczenia przez zobowiązanie pozwanej/pozwanego ……(imię i nazwisko) do uiszczania małoletniemu/małoletniej powodowi/powódce ……(imię i nazwisko) po ……….(słownie) złotych miesięcznie podczas trwania procesu, płatnych do …….(np. 10-tego) dnia każdego miesiąca wraz z odsetkami w przypadku opóźnienia płatności którejkolwiek raty do rąk matki/ojca, jako przedstawiciela małoletniej powódki/małoletniego powodu;"

Takie zabezpieczenie da Ci pewność, że będziesz mieć zapewnione wsparcie finansowe, np. jeszcze przed rozprawą.

W ostatnim urywku należy napisać, że wnosisz o

"Przeprowadzenie dowodów z dokumentów: rachunków, faktur i wszelkiej historii bankowej przedstawiciela/cielki ustawowej na potwierdzenie kosztów utrzymania małoletniego, odpis aktu urodzenia dziecka na potwierdzenie, że małoletni jest potomkiem pozwanego/pozwanej.

Takie dowody będą dla sądu jasnym dowodem i będą mogli podjąć korzystny dla ciebie wyrok.

5. Tak samo jak na samym środku napisałeś/łaś "pozew o alimenty" teraz napisz "Uzasadnienie". Nie musi być ono już napisane z wielkiej litery. W uzasadnieniu wskaż elementy, które tworzą koszty utrzymania takie jak: rachunki, opieka medyczna, zajęcia dodatkowe dziecka, rozrywka, wakacje/ferie itp. Opisz relacje dziecka z pozwanym/pozwaną. Musisz uwzględnić również dokument, który potwierdzi fakt, iż powód/powódka jest synem/córką pozwanego/pozwanej. Dodatkowo wytłumacz również, że brak zabezpieczenia może utrudnić osiągnięcie celu podczas postępowania. Gdy już to zrobisz - dodaj swój podpis.

6. Załączniki jakie musisz dodać to: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa, dowody (np. rachunki), zaświadczenie o zarobkach rodziców.

Jak obliczyć wartość przedmiotu sporu?

Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że WPS (wartość przedmiotu sporu) jest obliczana w PLN, więc jeśli kwota jest w innej walucie - należy ją przeliczyć na złotówki i zaokrąglić kwotę, np.: . jeśli jest to 12 334,23 zł, musimy zaokrąglić ją do 12 335 zł. Aby obliczyć kwotę sporu, ustal kwotę alimentów, o które ubiegasz się co miesiąc, a następnie pomnóż tę kwotę przez 12 miesięcy.

Przykład: Jeśli naszym celem jest otrzymywanie 600 złotych miesięcznie, wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła 7200 złotych.

Kto może ubiegać się o postępowanie zabezpieczające?

Obie strony mogą wnioskować o wszczęcie postępowania zabezpieczającego (zarówno powód i pozwany). Takiego postępowania można żądać w ramach powództwa o rozwód (w każdym przypadku – z wyrokiem skazującym lub bez) lub podczas trwania sprawy rozwodowej.

Ile trwa sprawa o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem?

Postępowanie zabezpieczające odbywa się bardzo szybko i często na postępowaniu niejawnym, jeśli nie ma wątpliwości, co do zasadności roszczenia. Sprawa o uregulowanie kontaktów z rodzicem mogą się bardzo dłużyć. Sprawa rozwodowa może trwać latami

Co jeśli rodzic nie płaci zabezpieczenia?

Jeśli ojciec/matka nie płaci alimentów chociaż jest do tego zobowiązana/y - należy udać się do komornika z wyrokiem, który nadał Sąd. Dzięki temu komornik rozpoczyna pracę nad "ściganiem o alimenty".

Kto może złożyć pozew o alimenty?

Zwykle rodzice ubiegają się o alimenty w trakcie lub po rozwodzie, gdy dziecko lub dzieci obojga stron są na ich utrzymaniu. Te alimenty są płacone przez rodziców, zwłaszcza gdy druga strona nie czuje się zobowiązana do ich płacenia. Jednak o alimenty mogą ubiegać się także dzieci i wnuki od swoich rodziców i dziadków, a następnie rodzice i dziadkowie od swoich dzieci i wnuków. Pamiętajmy, że o alimenty z zabezpieczeniem możemy ubiegać się również na siebie.

Ile kosztuje wniosek alimentacyjny z zabezpieczeniem?

Strona dochodząca alimentów nie jest zobowiązana do uiszczania jakichkolwiek opłat sądowych. Alimenty oraz postępowanie zabezpieczające jest bezpłatne dla powoda/powódki.

Ile trwa sprawa o zabezpieczenie alimentów?

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów zostaje przez sąd rozpatrzona natychmiastowo. Zazwyczaj odpowiedź na taki wniosek trwa około tygodnia.

Czy pozew o alimenty z zabezpieczeniem można wysłać pocztą?

Odpowiedź brzmi TAK. Pozew o alimenty możemy złożyć osobiście jak i pocztą.

Zgodnie z art. 165 § 2 KPC  

Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w zagranicznej placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem tego pisma do sądu.

Czy powinien to być list polecony? Odpowiedź brzmi NIE, jednak jeśli jest to przesyłka polecona, nadawca może uniknąć niedoręczenia i udowodni fakt, że dotrzymał terminu na podjęcie czynności proceduralnych. Pamiętaj jednak, aby podać właściwy adres sądu, aby uniknąć nieporozumień.

Kiedy możemy ubiegać się o alimenty z zabezpieczeniem?

Możesz ubiegać się o alimenty bezpośrednio po porodzie, a nawet w czasie ciąży, jako postępowanie zabezpieczające . W przypadku alimentów chcemy zaspokoić najbardziej podstawowe potrzeby dziecka lub pozwolić dziecku żyć na równi z rodzicami. Możesz je również złożyć przed sprawą rozwodową, w trakcie sprawy rozwodowej lub po niej.

Kiedy Sąd oddali wniosek o alimenty z zabezpieczeniem?

Sąd oddali wniosek o alimenty w momencie, gdy powód/powódka nie udowodni zasadności roszczenia. Ważne jest, aby do pozwu dołączyć dowody.

Jaki Sąd jest właściwy?

Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich) w miejscu zamieszkania pozwanego. Jednakże powód/powódka może wybrać siedzibę sądu.

Co dalej?

Po złożeniu wniosku alimentacyjnego sąd określi poszczególne kroki. Jeżeli pozew został sporządzony prawidłowo, sąd wyznaczy termin pierwszej rozprawy. Jeśli jednak czegoś brakuje w naszym wniosku, sąd wyznaczy nam termin, w którym musimy uzupełnić braki lub poprawić błąd.

Kalkulator alimentów 2023

Nowy kalkulator alimentów 2023

Kalkulator ten umożliwia oszacowanie odpowiedniej kwoty alimentów na podstawie określonych parametrów, co może przyczynić się do uproszczenia i uczciwości procesu ustalania wsparcia finansowego dla dziecka.

Czym jest kalkulator alimentów?

Kalkulator alimentów oblicza miesięczną kwotę, jaką wydajesz na dziecko. Taki wynik możesz później przedstawić w Sądzie jako dowód

Jak działa?

Podając różne koszty, które wydajesz na dziecko (np. wyżywienie, prąd itp.) - kalkulator oszacuje najlepszą kwotę alimentów dla twojego dziecka.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Teraz wiesz czym jest postępowanie zabezpieczające i jak napisać pozew o alimenty z zabezpieczeniem. Pamiętaj, aby walczyć o swoje i nie zapominaj tych ważnych informacji, które były zawarte w artykule.