Studentka podczas nauki

Pozew o alimenty na pełnoletnie dzieci - Jak napisać?

(aktualizacja)

Witaj drogi czytelniku! Skoro tu jesteś, to pewnie zastanawiasz się, jak napisać pozew o alimenty na dorosłe dzieci. Tego i wiele innych dowiesz się w naszym artykule!

Co musisz wiedzieć?

Jak długo trzeba płacić alimenty?

Odpowiedź na to pytanie jest kontrowersyjna!

Co do zasady przyjmuje się, że obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicu do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności. Jeśli jednak dziecko kontynuuje edukację, obowiązek alimentacyjny wydłuża się do czasu ukończenia studiów. Przyjmuje się, że do momentu, aż złoży egzamin dyplomowy.

Ustawodawca jednak przyjmuje, że dopóki uprawnione do alimentów dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, rodzic zobowiązany jest mu pomagać.

Co jest również istotne, obowiązek alimentacyjny nie wygasa z urzędu. Zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego może nastąpić na skutek złożonego wniosku przez pozwanego decyzją sądu. W innym wypadku rodzic może płacić alimenty w nieskończoność. 

Nie zdziw się zatem, Rodzicu, jeśli dnia pewnego po wielu latach Twoje dorosłe dziecko zażąda od Ciebie zapłaty niepłaconych alimentów w ostatnich — przykładowo - 10 lat. Formalnie ma do tego prawo.

W przypadku dziecka niepełnosprawnego alimenty powinny być płacone do czasu, w którym dziecko nie będzie już wymagać stałego wsparcia finansowego. Jednakże to sąd ocenia, jak długo dziecku należy się wsparcie finansowe rodziców.

Student — ogromne koszty

Alimenty na dorosłe, studiujące dziecko mają na celu pokrycie kosztów związanych z jego utrzymaniem i edukacją.

Oto, jakie koszty może ponosić dorosłe dziecko studiujące, które są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów:

 • Opłaty za studia: Niektóre studia są płatne, a nawet jeśli są bezpłatne, mogą występować dodatkowe opłaty, np. za egzaminy, materiały, książki czy wyjazdy studyjne.
 • Zakwaterowanie: Koszty wynajmu mieszkania lub pokoju, opłaty za akademik, czy też koszty utrzymania domu rodzinnego, jeśli student w nim mieszka.
 • Utrzymanie: Koszty związane z życiem na co dzień, takie jak wyżywienie, ubranie, higiena osobista itp.
 • Transport: Koszty dojazdu do uczelni, na praktyki, staże czy wyjazdy studyjne.
 • Materiały edukacyjne: Książki, pomoce naukowe, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, itp.
 • Opieka zdrowotna: Składki na ubezpieczenie zdrowotne, ewentualne leki i wizyty u lekarza.
 • Inne wydatki: Mogą to być różne wydatki związane z życiem i studiowaniem, np. opłaty za korzystanie z biblioteki, ksero, kursy językowe, dodatkowe szkolenia, itp.

Warto zaznaczyć, że obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dorosłego dziecka studiującego nie jest automatyczny i bezwzględny. Sąd może uwzględniać różne okoliczności, takie jak sytuacja materialna rodziców, ich zdolność do zarobkowania, a także postawa samego dziecka (np. jego zaangażowanie w naukę, wyniki w nauce, ewentualne dochody z pracy itp.).

Wzór pozwu o alimenty na pełnoletnie dzieci

Wzór pozwu o alimenty na pełnoletnie dzieci

Pełnomocnictwo dla rodzica alimenty na dorosłe dzieci

Kreator pełnomocnictwa dla rodzica pełnoletniego dziecka

WZÓR pozwu o alimenty na siebie (pełnoletnie dziecko) KREATOR

Wzór pozwu o alimenty na siebie na pełnoletnie dziecko

Kreator pozwu o alimenty na siebie (pełnoletnie dziecko)

Jak napisać pozew o alimenty na pełnoletnie dzieci?

1. Po prawej stronie odrobinę niżej niż w górnym rogu umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Rejonowy w...." podając miejscowość, w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział Rodzinny i Nieletnich.

2. Po lewej stronie lub prawej stronie musi znaleźć się nazwa roli procesowej Twojej i Twojego rodzica, od którego domagasz się alimentów. Składający pozew o alimenty jest nazywany "Powódką/Powodem", a Twój ojciec/matka — rodzic, którego pozywasz — jest "Pozwaną/Pozwanym". Gdy już określiłeś siebie jako powoda, umieść pod nim swoje: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL. Możesz wyznaczyć drugiego rodzica, aby Cię reprezentował, wówczas wskazujesz, przez kogo jesteś reprezentowany.

Pozew o alimenty + konsultacja online

Gratis: PDF z instrukcjami, co do dalszego postępowania

Koszt - 297 zł

3. Następnie napisz "Wartość przedmiotu sporu" podając ją słownie. Zapamiętaj, że musi być ona w złotówkach, więc jeśli Twoja kwota jest w innej walucie -> musisz zmienić ją na złotówki!

4. Teraz pod obiema informacjami, na samym środku piszesz "Pozew o alimenty", najlepiej wielkimi literami. Po tym jak napiszesz wielkimi literami, co składasz, po lewej stronie piszesz "Wnoszę o".

W pierwszym punkcie wnosisz o zasądzenie na rzecz powódki/powodu alimentów. Musisz podać kwotę oczekiwanych alimentów słownie oraz uwzględnić fakt odsetek i dnia w miesiącu kiedy będą one wypłacana w Twoje ręce. Napisz więc:

"Zasądzenie na rzecz powódki/powodu tytułem alimentów kwoty …………(słownie) złotych, płatnych do moich rąk zaczynając od dnia …….. do dnia ……. każdego miesiąca wraz z odsetkami w przypadku opóźnienia którejkolwiek raty;"

W drugim punkcie wnosisz o przeprowadzenie przesłuchania świadków. Dzięki temu będziesz mieć kolejny dowód co do potwierdzenie co do kosztów utrzymywania. Powinieneś/powinnaś napisać:

"Przeprowadzenie przesłuchania świadków;"

W trzecim podpunkcie należy wpisać, że wnosisz zasądzenie o zwrocie kosztów postępowania przez pozwanego/pozwaną na swoją rzecz. Unikniesz jakichkolwiek opłat. Przykład takiego podpunktu może brzmieć:

"Zasądzenie o zwrocie kosztów postępowania przez pozwanego/pozwaną na rzecz powodu/powódki;"

W czwartym punkcie wnosisz o przeprowadzenie dowodów z dokumentów takich jak: rachunki, zaświadczenie o kontynuowanej nauce, odpis aktu urodzenia. Dzięki aktowi urodzenia potwierdzisz fakt, iż jesteś dzieckiem pozwanego/pozwanej. Takie dowody pomogą sądowi w podjęciu decyzji o przyznaniu Ci alimentów. Możesz więc napisać:

 • "Przeprowadzenie dowodów z dokumentów takich jak:
  • rachunki
  • zaświadczenie o kontynuowanej nauce
  • odpis aktu urodzenia na potwierdzenie faktu, iż powód/powódka jest synem/córką pozwanego/pozwanej."

W piątym punkcie napisz, że wnosisz o nadanie wyrokowi bezzwłocznego rygoru. Dzięki temu rygorowi wyrok zostanie nadany od razu i od razu będzie on działał. Możesz więc napisać:

"Nadanie wyrokowi bezzwłocznego rygoru, który nakaże jego natychmiastowe działanie."

5. Tak samo jak na samym środku napisałeś/łaś "pozew o alimenty" teraz napisz "Uzasadnienie". Nie musi być ono już napisane z wielkiej litery. Zdanie zacznij od “Powód/Powódka………. urodzony(a) dnia ……. jest synem/córką pozwanego/pozwanej ……..” Następnie wykaż, że alimenty będą Ci potrzebne na spełnianie podstawowych potrzeb, takich jak koszty utrzymania. Podaj również dowody takie jak wykaz rachunków pozwanego/pozwanej, czy miejsce, w którym obecnie się uczysz oraz swoje potrzeby. 

6. Załączniki, jakie musisz dodać to: Skrócony odpis aktu urodzenia, dowody (rachunki itp.), zaświadczenie o np. miejscu nauki, odpis pozwu z załącznikami.

Jak obliczyć wartość przedmiotu sporu i czy trzeba za niego płacić?

Aby obliczyć wartość przedmiotu sporu, należy ustalić wysokość alimentów żądanych w każdym miesiącu i pomnożyć ją przez 12 miesięcy.

Wartość przedmiotu sporu oblicza się w zł, więc jeśli podana kwota jest w innej walucie, należy ją zamienić na złotówki i zaokrąglić w górę.

Przykład: Jeśli naszym celem jest otrzymywanie 600 złotych miesięcznie, wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła 7200 złotych.

Kto może złożyć pozew o alimenty?

Każdy może ubiegać się o alimenty. Zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego i Kodeksu Cywilnego nie ma określonego wieku, w którym nie można już żądać alimentów.

Ile kosztuje złożenie wniosku alimentacyjny?

Zarówno pozew o zasądzenie alimentów, jak i pozew o podwyższenie alimentów są zwolnione z kosztów sądowych.

Według art.96 ust.1 pkt 2 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:
2 strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów;

Czy pozew o alimenty można wysłać pocztą?

Odpowiedź brzmi TAK. Pozew o alimenty możemy złożyć osobiście jak i pocztą. Zgodnie z art. 165 § 2 KPC

  Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w zagranicznej placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem tego pisma do sądu.

Czy musi to być list polecony? NIE, aczkolwiek list polecony umożliwia nadawcy uniknięcie niedoręczenia listu, a także oznacza, że termin wyznaczony na zakończenie określonej procedury został dotrzymany. Należy jednak podać sądowi prawidłowy adres, aby uniknąć nieporozumień.

Kiedy możemy starać się o alimenty?

O alimenty możemy się starać w momencie, gdy nasza sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu i potrzebujemy wsparcia finansowego ze strony rodzica/rodziców.

Kiedy Sąd oddali wniosek o alimenty?


Jeśli powód/powódka nie jest w stanie udowodnić zasadności swojego roszczenia, sąd odrzuci wniosek o
alimenty. Ważne jest, aby poprzeć roszczenie dowodami.

Jaki Sąd jest właściwy?

Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich). Sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Powód/powódka może wybrać lokalizację sądu.

Co dalej?

Po złożeniu wniosku o alimenty sąd określa poszczególne kroki. Jeżeli pozew jest prawidłowo sporządzony, sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy. Jeżeli natomiast wniosek jest niekompletny, sąd wyznacza termin uzupełnienia wniosku lub poprawienia błędów.

Kalkulator alimentów 2023

Nowy kalkulator alimentów 2023

Kalkulator ten umożliwia oszacowanie odpowiedniej kwoty alimentów na podstawie określonych parametrów, co może przyczynić się do uproszczenia i uczciwości procesu ustalania wsparcia finansowego dla dziecka.

Czym jest kalkulator alimentów?

Kalkulator alimentów oblicza miesięczną kwotę, jaką generuje pełnoletnie dziecko. Dzięki temu zdasz sobie sprawę, jak duży koszt ponosisz. Ułatwi Ci to zebranie do Sądu niezbędnych dowodów.

Jak działa?

Podając różne koszty, które wydajesz na dziecko (np. wyżywienie, prąd itp.) - kalkulator oszacuje najlepszą kwotę alimentów dla Twojego dziecka.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Podsumowując, ten artykuł zawiera wiele przydatnych informacji na temat procesu sądowego dotyczącego ubiegania się o alimenty na rzecz dorosłych dzieci. Wyjaśnia, kiedy i na jakich zasadach można żądać alimentów, jakie koszty są brane pod uwagę przy ustalaniu ich wysokości, jak przygotować i złożyć pozew o alimenty, jak obliczyć wartość przedmiotu sporu oraz jakie są koszty związane z procesem sądowym w tej sprawie. Dowiedziałeś się także, jak działa kalkulator alimentów i jak możesz go wykorzystać.