Bawiące się dzieci

Wzór pozwu o alimenty na dzieci - jak napisać pozew?

(aktualizacja)

Pozew o alimenty na dzieci (mylnie nazywany wnioskiem o alimenty) stanowi jedno z kluczowych narzędzi prawnych, które umożliwiają rodzicom dochodzenie praw finansowych w imieniu swoich pociech. W sytuacji rozwodu lub rozstania, odpowiedzialność finansowa za dobrobyt dziecka wciąż spoczywa na obu rodzicach. Właściwie sformułowany pozew pozwala na dokładne określenie obowiązków każdej ze stron, zapewniając odpowiednie środki na utrzymanie i rozwój dziecka. Współczesne sądy rodzinne podchodzą do tych spraw z ogromną uwagą, dążąc do zapewnienia jak najlepszych warunków dla małoletnich.

Pozew o alimenty

W procesie sporządzania pozwu o alimenty kluczowe jest dostarczenie konkretnych informacji oraz dowodów, które potwierdzają konieczność świadczeń alimentacyjnych. Zawarte w dokumencie informacje muszą być precyzyjne, jasne i oparte na faktach, a wszelkie kwoty podawane w pozwie powinny być uzasadnione rzeczywistymi potrzebami dziecka. Znaczenie ma także właściwa forma i struktura dokumentu, która umożliwi jego szybką analizę przez sąd.

Korzystanie z wzorów czy kalkulatorów alimentacyjnych, które są dostępne publicznie, może znacznie ułatwić proces sporządzania takiego dokumentu.

Nowe narzędzie do wyliczania kosztów utrzymania dziecka - Kalkulator alimentów

Wzór pozwu o alimenty na dzieci

Poniżej znajdziesz wzór pozwu o alimenty. Jeśli odpowiada Twoim potrzebom, zwróć się do nas o jego udostępnienie.

Wzór pozwu o alimenty na dzieci

WZÓR pozwu o alimenty: KREATOR

Poniżej także znajduje się wzór pozwu o alimenty, który dzięki dostępnemu nieodpłatnie narzędziu możesz dowolnie edytować, dostosować pod swoje potrzeby, wygenerować PDF i swobodnie wydrukować.

Warto, abyś założył konto! Wówczas z każdego urządzenia będziesz miał dostęp do stworzonego przez siebie pozwu o alimenty, nie utracisz żadnych wprowadzonych przez siebie danych, będziesz mógł w każdej chwili do niego wrócić i korzystać z pozostałych dostępnych wzorów pism procesowych.

Pozew o alimenty wzór wniosek o alimenty

Kreator pozwu o alimenty

Jak napisać pozew o alimenty na dzieci?

1. Po prawej stronie odrobinę niżej niż w górnym rogu umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Rejonowy w...." podając miejscowość, w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział Rodzinny i Nieletnich.

2. Po lewej stronie musi znaleźć się rola procesowa Twoja, Twojego nieletniego dziecka i Twojego byłego małżonka. Twoje nieletnie dziecko będzie nazywane "Powódką/Powodem", Twój tytuł będzie brzmiał "Reprezentowany przez matkę/ojca" jako iż będziesz reprezentował(a) swoje dziecko, a tytuł Twojego eksmałżonka będzie to "Pozwany/Pozwana". Gdy już to zrobisz, umieść pod tytułami: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL.

3. Następnie napisz "Wartość przedmiotu sporu" podając ją słownie. Zapamiętaj, że musi być ona w złotówkach, więc jeśli twoja kwota jest w innej walucie -> musisz zmienić ją na złotówki!

WPS to wysokość alimentów x 12 m-cy

4. Teraz pod obiema informacjami, na samym środku piszesz "Pozew o alimenty", najlepiej wielkimi literami. Po tym jak napiszesz wielkimi literami, co składasz, po lewej stronie piszesz "Wnoszę o".

W pierwszym podpunkcie wnosisz o zasądzenie na rzecz małoletniego alimentów. Musisz podać dokładną kwotę, jakiej oczekujesz oraz napisać, że pieniądze będą iść w Twoje ręce w ustalony dzień każdego miesiąca wraz z odsetkami w razie opóźnienia którejkolwiek raty. Dzięki temu sąd będzie mieć pewność, jakiej kwoty alimentów oczekujesz. Napisz więc:

"Zasądzenie na rzecz małoletniego tytułem alimentów kwoty…….złotych (podaj ją słownie) miesięcznie, płatnych do rąk ojca/matki zaczynając od dnia …….. do dnia ……… każdego miesiąca wraz z odsetkami w przypadku opóźnienia płatności którejkolwiek raty;"

W drugim punkcie wnosisz o przeprowadzenie przesłuchania świadków. Świadkowie potwierdzą fakt tego, ile wydajesz miesięcznie pieniędzy na utrzymanie dziecka. Taki punkt może brzmieć więc:

"Przeprowadzenie przesłuchania świadków odnośnie potwierdzenia kosztów na utrzymanie dziecka obu stron przez ojca/matkę (rodzica, który reprezentuje dziecko);"

W trzecim podpunkcie musi znaleźć się informacja na temat tego, że wnosisz przeprowadzenie dowodów z dokumentów, którymi są min. rachunki, faktury i wszelka historia bankowa. To potwierdzi fakt kosztów utrzymania waszej pociechy. Napisz więc:

Przeprowadzenie dowodów z dokumentów; 
  • rachunków, faktur i wszelkiej historii bankowej przedstawiciela/cielki ustawowej na potwierdzenie kosztów utrzymania małoletniego;
  • odpis aktu urodzenia dziecka na potwierdzenie, że 

W czwartym punkcie wnosisz o nadanie wyrokowi bezzwłocznego rygoru, który nakaże jego natychmiastowe działanie. Dzięki temu podpunktowi wyrok wydany przez Sąd wejdzie w życie od razu po rozprawie. Napisz więc:

"Nadanie wyrokowi bezzwłocznego rygoru, który nakaże jego natychmiastowe działanie"

5. Tak samo jak na samym środku napisałeś/łaś "pozew o alimenty" teraz napisz "Uzasadnienie". Nie musi być ono już napisane z wielkiej litery. W uzasadnieniu wskaż elementy, które tworzą koszty utrzymania takie jak: rachunki, opieka medyczna, zajęcia dodatkowe dziecka, rozrywka, wakacje/ferie itp. Pamiętaj, aby dołączyć dowody, które opisz tak, aby były jak najbardziej klarowne. Dodaj również swój podpis.

6. Załączniki, jakie musisz dodać to: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa, dowody (np. rachunki).

Jak obliczyć wartość przedmiotu sporu?

Co najważniejsze, WPS (kwota sporna) jest obliczana w PLN, co oznacza, że jeśli kwota jest w innej walucie, należy ją przeliczyć na PLN i zaokrąglić w górę. Przykładowo. 12 334,23zł należy zaokrąglić do 12 335 zł. Aby obliczyć sporną kwotę, należy ustalić kwotę alimentów, która ma być dochodzona co miesiąc i pomnóż tę kwotę przez 12 miesięcy.

Przykład: Jeśli naszym celem jest otrzymywanie 600 złotych miesięcznie, wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła 7200 złotych.

Kto może złożyć pozew o alimenty?

Poprzez złożenie pozwu (nie wniosku o alimenty) opiekun dziecka może ubiegać się o alimenty niezależnie od rozwodu, czy rozstania. Każdy rodzic w pierwszej kolejności jest odpowiedzialny za utrzymanie swojego dziecka. Jeśli rodzic nie żyje, bądź nie jest w stanie pokrywać kosztów utrzymania dziecka, obowiązek ten spoczywa na dziadkach, bądź na dalszej rodzinie.

Kiedy dziecko jest niepełnoletnie, o alimenty na nie powinien wystąpić jego opiekun prawny (najczęściej rodzic) sprawujący nad nim pieczę.

Ile kosztuje sprawa o alimenty?

Złożenie pozwu o alimenty nic nie kosztuje!

Według art.96 ust.1 pkt 2 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych
2) strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów;

Ile trwa sprawa o alimenty?

Pierwsza rozprawa odbędzie się od dwóch do trzech miesięcy od złożenia pozwu do sądu. Ze względu na różne czynniki, w tym dowody i wezwania, ewentualne braki, częste problemy z doręczeniem czas oczekiwania na rozprawę o alimenty może się przedłużyć.

Czy pozew o alimenty można wysłać pocztą?

Odpowiedź brzmi TAK. Pozew o alimenty możemy złożyć osobiście jak i pocztą. Zgodnie z art. 165 § 2 KPC

 Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w zagranicznej placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem tego pisma do sądu.

Czy powinien to być list polecony? Odpowiedź brzmi: nie, jednak w przypadku listu poleconego nadawca może uniknąć niedoręczenia i udowodnić, że przed upływem terminu podjął czynności proceduralne. Pamiętaj jednak, aby podać właściwy adres sądu, aby uniknąć nieporozumień.

Kiedy możemy starać się o alimenty?

Ze względów bezpieczeństwa możesz ubiegać się o alimenty bezpośrednio po urodzeniu dziecka, a nawet w czasie ciąży. Jeśli chodzi o alimenty na dziecko, chcemy zaspokoić najpotrzebniejsze potrzeby dziecka lub umożliwić mu życie na podobnym poziomie jak jego rodzicom.

Kiedy Sąd oddali wniosek o alimenty?

Sądy odrzucają pozwy o alimenty (mylnie nazywane wnioskami), gdy powód/powódka nie wykaże zasadności swoich roszczeń. Do pozwu należy dołączyć dowody.

Jaki Sąd jest właściwy?

Właściwym sądem jest Sąd Rejonowy ( Wydział Rodzinny i Nieletnich). Jeśli chodzi o właściwe miejsce, jest to miejsce zamieszkania pozwanego. Powód/powód może wybrać siedzibę sądu.

Czy mogę cofnąć pozew o alimenty?

Tak! W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o „cofnięcie pozwu”. Pismo to powinno określać, czy wycofujemy wniosek w całości, czy w części.

Co dalej?

Po złożeniu tak zwanego wniosku o alimenty sąd zadecyduje o dalszych krokach. Jeżeli pozew zostanie wypełniony prawidłowo – sąd wyznaczy termin pierwszej rozprawy. Jeśli jednak czegoś brakuje w naszym pozwie, sąd wyznaczy nam termin, w jakim musimy uzupełnić braki lub poprawić błąd.

Kalkulator alimentów 2023

Nowy kalkulator alimentów 2023

Kalkulator ten umożliwia oszacowanie odpowiedniej kwoty alimentów na podstawie określonych parametrów, co może przyczynić się do uproszczenia i uczciwości procesu ustalania wsparcia finansowego dla dziecka.

Czym jest kalkulator alimentów?

Kalkulator alimentów oblicza szacunkowy koszt miesięcznego utrzymania dziecka. Dane z kalkulatora mogą stanowić dowód w sądzie, jeśli poparte są odpowiednimi rachunkami, niemniej jednak jest to narzędzie, które przede wszystkim ma na celu uświadomienie opiekunowi prawnemu, jak dużo dziecko kosztuje i o jaką kwotę powinien wnioskować.

Najważniejsze jest w tym wszystkim uwiarygodnienie ponoszonych kosztów i ich pokrycie w uzyskiwanych przez opiekuna dochodach. Nie może bowiem ktoś wydawać na dziecko 5 tysięcy miesięcznie, zarabiając 3 tysiące.

Jak działa?

Podając różne koszty, które wydajesz na dziecko (np. wyżywienie, prąd itp.) - kalkulator oszacuje najlepszą kwotę alimentów dla twojego dziecka.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Podsumowując, sprawa o alimenty może wydawać się skomplikowana, choć wcale nie jest. Ma jednak na celu ochronę praw i potrzeb dziecka. Twoim obowiązkiem, jako rodzica/opiekuna prawnego sprawującego pieczę nad dzieckiem, jest wystąpienie o alimenty od rodzica, który sam nie poczuwa się do obowiązku łożenia na dziecko.

Warto również korzystać z różnych narzędzi, takich jak kalkulator alimentów, które pomogą Ci określić odpowiednią kwotę potrzebną na zaspokojenie potrzeb Twojego dziecka.

Pozew o alimenty WZÓR

Pozew o alimenty wzór wniosek o alimenty

Kreator pozwu o alimenty

Często zadawane pytania

Pozew o alimenty czy wniosek o alimenty?

Zawsze i tylko pozew o alimenty!

Czemu wobec tego czasem używam sformułowania: wniosek o alimenty? Tylko i wyłącznie po to, żeby rodzic, który nie ma wiedzy prawniczej, a szuka w internecie informacji na temat pozwu o alimenty, mógł znaleźć na ten temat rzeczowe informacje. Jednakże należy pamiętać, że w języku prawniczym nie istnieje definicja wniosku o alimenty.

Strona jest dedykowana dla ludzi, którzy chcą poradzić sobie z kwestią alimentów bez prawnika, dlatego pozwalam sobie na używanie zrozumiałej dla czytelników i powszechnie stosowanej nomenklatury.

Jaka jest różnica? Nie przejmuj się tym zupełnie! Czy napiszesz pozew o alimenty czy wniosek o alimenty, czy nawet prośbę o alimenty, sąd wykaże życzliwość, że próbujesz zrobić to samodzielnie. Jeśli nie masz wykształcenia prawniczego, nie masz obowiązku tego wiedzieć.

Jaka jest różnica prawnie? Troszkę inne zasady obowiązują przy wnioskach, a inne przy pozwach. Jedna z różnic: jeśli piszesz wniosek, to strony postępowania są uczestnikami procesowymi. Jeśli piszesz pozew o alimenty, strony to powód i pozwany.

Gdy chcesz napisać poprawnie, użyj zwrotu pozew o alimenty. Sąd jednak rozpatrzy Twój wniosek o alimenty, prośbę o alimenty, czy jakkolwiek to nazwiesz skupiając się na przedmiocie sprawy. Ewentualnie zwróci się do Ciebie z prośbą, abyś to poprawił.

A więc jeśli już czytasz ten artykuł, pamiętaj: POZEW O ALIMENTY a nie WNIOSEK O ALIMENTY.

Jak wyliczyć koszty utrzymania dziecka?

Najprościej w mojej opinii jest skorzystać z narzędzia, jakim jest kalkulator alimentów. W prosty sposób wówczas przedstawisz miesięczne koszty utrzymania dziecka. Nie ma gotowego wzoru wyliczania kosztów, każde dziecko ma indywidualne potrzeby.

Zachęcam do wyboru takiego kalkulatora alimentów, który zawrze wszystkie indywidualne miesięczne koszty Twojego dziecka. Kalkulator alimentów, który Ci proponujemy, uwzględnia procent osobistego starania rodzica, niezaspokojone potrzeby dziecka. Umożliwia dodanie indywidualnych kosztów i porównanie okresów do podwyższenia alimentów.

Jest to w pełni profesjonalne narzędzie, które ułatwi Ci oszacowanie optymalnej wysokości alimentów.

Kalkulator alimentów 2024: Aktualne przepisy

Jeśli któreś z użytych pojęć jest dla Ciebie niezrozumiałe, lub nieoczywiste, zachęcam do przeczytania artykułów, abyś dokładnie zapoznał się z kwestią wyliczania wysokości alimentów:

Wysokość alimentów - Jak obliczyć koszty utrzymania dziecka?

Kalkulator podwyższenia alimentów 2024: Wydruk PDF

Kalkulator alimentów: Jak policzyć wysokość alimentów?