WZÓR pozew o alimenty wniosek o alimenty

Rozwód i dziecko - Twoje prawa i obowiązki! Cz. I - ALIMENTY

(aktualizacja)

Seria artykułów "Rozwód i dziecko - Twoje prawa i obowiązki!" ma na celu usystematyzowanie w przystępny sposób informacji o możliwościach, obowiązkach jak i prawach, jakie spoczywają na rodzicach, aby w sytuacji rozwodu zabezpieczyć wszelkie dobra i prawa dzieci.

Tak! Jest to Twój obowiązek, aby podjąć działania prawne, mające na celu ustalenie kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie, jak również środków na zaspokojenie jego potrzeb tj. alimentów.

Warto, abyś w sytuacji rozwodu zadbał/a także w tym wszystkim o swój komfort i o swoje prawa. W tym celu udostępniamy Ci przydatne materiały.

Alimenty - o co możesz wnioskować?

Alimenty zasądzenie podwyższenie obniżenie zniesienie

Zasądzenie/podwyższenie alimentów

Twoim obowiązkiem, jako reprezentanta małoletniego dziecka, jest dołożenie wszelkich starań, aby uzasadnione potrzeby Twojego dziecka zostały zaspokojone. Możesz oczywiście sam/sama pokrywać wszystkie potrzeby, jednakże według ustawy oboje rodziców zobowiązani są łożyć na utrzymanie swojego dziecka.

W związku z tym podjęcie działań prawnych (złożenie pozwu, sprawa, egzekucja), aby uzyskać alimenty od drugiego rodzica jest nie tylko Twoim i dziecka przywilejem, ale również i obowiązkiem.

Zasądzając alimenty Sąd uwzględnia:

Uzasadnione potrzeby dziecka

W myśl art. 153 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego przy wyliczaniu należnej kwoty alimentów Sąd bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka.

Czasami uzasadnione potrzeby dziecka są większe niż koszty jego utrzymania, bowiem zdarza się, że rodzica samodzielnie wychowującego dziecko nie zawsze w pełni stać na pokrycie wszystkich uzasadnionych potrzeb dziecka. Nie ponosi on więc tak dużych kosztów, jakie generują wszystkie uzasadnione potrzeby dziecka. W takiej sytuacji należy wskazać w pozwie bądź na rozprawie sądowej, które potrzeby dziecka są uzasadnione, a niezaspokojone i z jakiego powodu.

Czasem Sąd nie uwzględnia niektórych wydatków uznając, iż koszty utrzymania dziecka znacząco przewyższają jego uzasadnione potrzeby. Aby tego uniknąć, warto skoncentrować się na jak najlepszym uzasadnieniu każdego z ponoszonych wydatków.

Możliwości zarobkowe rodzica

Nierzadko zdarza się, że rodzic próbuje zataić bądź pomniejszyć swoje faktyczne dochody. Z tego też względu, jeśli przedstawiane dochody rodzica wydają się znacząco niższe od możliwości i kwalifikacji typowych dla jego zawodu i wykształcenia, wówczas Sąd nie bierze pod uwagę wykazywanych przez niego zarobków, a jego możliwości zarobkowe.

Osobiste staranie

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy w art. 135 stanowi:

"Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie... może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego." Oznacza to, że świadczenie obowiązku alimentacyjnego może być realizowane poprzez bezpośrednie zaangażowanie. Zasada ta wychodzi naprzeciw samodzielnie wychowującym dzieci rodzicom, którzy zobligowani są do większego zaangażowania w wychowanie dziecka, niż drugi rodzic.

Wówczas rodzic bezpośrednio sprawujący opiekę najczęściej ma mniejsze możliwości zarobkowe z uwagi na ograniczenia czasowe i logistyczne, niż rodzic, który nie uczestniczy na co dzień w życiu dziecka.

W takiej sytuacji Sąd zasądza procentowo większy udział finansowy od rodzica, który w mniejszym stopniu angażuje swój trud i czas w wychowanie dziecka.

Sytuacja finansowa/stopa życiowa

W orzecznictwie przyjmuje się, że dzieci powinny żyć na podobnym poziomie, co ich rodzice. Zdarza się wówczas, że rodzic bardziej zamożny płaci dużo wyższe alimenty, niż rodzic mniej zamożny, alimenty wykraczają znacząco poza podstawowe potrzeby dziecka.

Zmierza się bowiem do wyrównania warunków życia dziecka i rodzica, oraz dba o to, aby sytuacja materialna dziecka nie uległa pogorszeniu na skutek rozwodu rodziców. Ma ono bowiem ucierpieć w tym wszystkim jak najmniej.

Podobnie i Sąd uwzględnia majątek rodziców, a nie tylko ich zarobki. Rodzic bowiem może zbyć swój majątek celem zaspokojenia potrzeb swojego dziecka, jeśli z bieżących zarobków nie jest w stanie tego uczynić

Więcej na ten temat dowiesz się z poniższych artykułów:

Kreator pozwu o alimenty

Pozew o alimenty wzór wniosek o alimenty

Kreator pozwu o alimenty

Kreator pozwu o podwyższenie alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów na dziecko

Kreator pozwu o podwyższenie alimentów

Obniżenie alimentów

Mając na uwadze powyższe, jako rodzic posiadający obowiązek alimentacyjny, masz prawo również do wnioskowania o obniżenie zasądzonych alimentów.

Swój pozew możesz podeprzeć następującymi argumentami:

  • Koszty utrzymania dziecka zmalały (np. kiedy z prywatnego przedszkola kontynuuje edukację w państwowej szkole) ;
  • Twoja sytuacja uległa pogorszeniu (np. kiedy Twój stan zdrowia uniemożliwia Ci podjęcie dobrze płatnej pracy);
  • W dużo większym stopniu angażujesz się w wychowanie dziecka, niż w momencie zasądzenia alimentów;
  • Drugi rodzic angażuje się w mniejszym stopniu w wychowanie dziecka, niż w momencie zasądzenia alimentów (np. dziecko jest samodzielnym nastolatkiem a drugi rodzic ma większą swobodę i możliwości zarobkowe).

Każdy z tych argumentów ma swoją podstawę w przepisach prawa i jest przesłanką do obniżenia zasądzonych alimentów.

Kreator pozwu o obniżenie alimentów

Pozew o obniżenie alimentów na dziecko wzór

Kreator pozwu o obniżenie alimentów

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Do kiedy ciąży na rodzicu obowiązek alimentacyjny?

Wg ustawy nie stanowi o tym wbrew pozorom ani wiek, ani edukacja.

Kodeks rodzinny stanowi bowiem, że: Art. 133. § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. § 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Zatem dopóki Twoje dziecko nie będzie w stanie się samodzielnie utrzymać, ciąży na Tobie obowiązek alimentacyjny.

Czy to oznacza, że będziesz płacić na dziecko alimenty do końca życia, podczas gdy ono - nie garnąc się do żadnej pracy, ani szkoły -będzie godzinami grało w "League of Legends" i nagrywało shorty na TikToku?

Artykuł 135 § 3 stanowi, że "Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się."

Zatem, aby Sąd uchylił Tobie obowiązek alimentacyjny, musisz złożyć pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego i dowieść, że:

  • Dziecko jest pełnoletnie,
  • Płacenie alimentów stanowi znaczny uszczerbek dla Twojego budżetu,

lub

  • Dziecko nie dokłada starań, aby się usamodzielnić.

Mając przed sobą pokolenie "GEN Z" warto pozostać w tej kwestii czujnym, żeby nie dopuszczać do nadużyć w którąkolwiek stronę.

Kreator pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Zniesienie uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Kreator pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Zabezpieczenie

Na stronie www.kreator-sadowy.pl znajdziesz wiele artykułów na temat korzyści i zagrożeń, jakie niesie za sobą zabezpieczenie. Warto wniknąć, bowiem niejednemu ta niewinna procedura bardzo uprościła życie, a innemu je zniszczyła.

W skrócie ujmując, w każdej sprawie o alimenty warto składać o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania rozprawy. Oznacza to, że do czasu aż sprawa zostanie rozstrzygnięta, sąd może przyznać ci na czas jej trwania rozwiązanie tymczasowe. Oznacza to, że jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, możesz nawet w ciągu dwóch tygodni dostać "tymczasowe alimenty" lub zostać z ich płacenia "tymczasowo zwolniony".

Rozwiązanie to chroni zarówno przez przewlekłością procesową, jak i przed celowym unikaniem sali rozpraw przez drugą stronę. Nierzadko się zdarza, że zabezpieczenie jest bardziej korzystne od docelowego zasądzonego wyroku. Ma także wpływ na jego kształtowane, bowiem Sąd zwraca uwagę na to, w jaki sposób było ono realizowane.

Najmniejszy sens ma to w sprawie o podwyższenie alimentów, dlatego że zasądzone alimenty często stanowią swego rodzaju zabezpieczenie.

Jak sformułować wniosek o zabezpieczenie?

W zamieszczonych w artykule kreatorach pozwów są zamieszczone gotowe sformułowania. Sprawdź!

Powiązane artykuły