Odmowa podwyższenia alimentów wzór

WZÓR! Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów

(aktualizacja)

Zastanawiasz się co zrobić w momencie, gdy do Twojego domu przyszło pismo w którym napisane jest, że partner/partnerka żąda od Ciebie podwyższenia alimentów? Dzięki temu artykułowi dowiesz się jak zrobić to samodzielnie i bezpłatnie!

Czy z takiej odpowiedzi są jakieś korzyści?

Możemy zastanawiać się, czy to ma w ogóle jakiś sens, czy możemy jakkolwiek się w takiej sytuacji wybronić? Oczywiście, że tak! Oto kilka korzyści wynikających z odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów:

1. Obrona swoich interesów -> Odpowiedź umożliwia wyrażenie swojego stanowiska w sprawie. Możesz wskazać na argumenty i dowody przemawiające za utrzymaniem obecnej wysokości alimentów lub nawet przeciwnie, przedstawić powody, dla których uważasz, że kwota alimentów powinna być obniżona;

2. Ustalenie rzeczywistego stanu finansów -> Odpowiedź daje możliwość przedstawienia aktualnego stanu swoich finansów. Jeśli sytuacja materialna uległa zmianie od czasu orzeczenia alimentów, można to uzasadnić i przedstawić odpowiednie dowody;

3. Zabezpieczenie swoich środków -> W niektórych przypadkach odpowiedź może pomóc w uniknięciu nieuzasadnionego zwiększenia alimentów, co może wpłynąć na stabilność finansową i życie codzienne. Odpowiedź daje możliwość przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub nieuzasadnionym żądaniom;

4. Zminimalizowanie konsekwencji prawnych -> Nieodpowiednia reakcja na pozew o podwyższenie alimentów może prowadzić do niekorzystnych decyzji sądowych. Złożenie starannej odpowiedzi, popartej odpowiednimi dowodami, może pomóc w zminimalizowaniu negatywnych konsekwencji prawnych.

Darmowy wzór odpowiedzi na podwyższenie alimentów

Wzór odpowiedzi na podwyższenie alimentów

Jak odpowiedzieć na pozew o podwyższenie alimentów?

1. Po prawej stronie odrobinę niżej niż w górnym rogu umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Rejonowy w...." podając miejscowość, w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział Rodzinny i Nieletnich.

2. Po lewej stronie musi znaleźć się strona procesowa Twoja, twojego nieletniego dziecka i Twojego byłego małżonka. Twoje nieletnie dziecko będzie nazywane "Powódką/Powodem", Tytuł Twojego małżonka/małżonki będzie brzmiał "Reprezentowany przez matkę/ojca" jako iż będzie on/ona reprezentował(a) wasze dziecko, a Twój tytuł to "Pozwany/Pozwana". Gdy już to zrobisz, umieść pod tytułami: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL.

Twój tytuł oraz Twojego byłego małżonka/małżonki musi znaleźć się po lewej stronie tak, aby był niżej od wcześniej podanej daty, miejscowości i wydziału Sądu!

3. Następnie napisz "Wartość przedmiotu sporu" podając ją słownie. Zapamiętaj, że musi być ona w złotówkach, więc jeśli twoja kwota jest w innej walucie -> musisz zmienić ją na złotówki!

4. Teraz pod obiema informacjami, na samym środku piszesz "Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów", najlepiej wielkimi literami. Pod tym co napisałeś/łaś musisz teraz wspomnieć o tym kiedy pozew został złożony oraz kiedy został Ci dostarczony. Możesz napisać to w taki sposób:

W odpowiedzi na pozew o alimenty złożonego dnia ………(dzień, miesiąc, rok) dostarczonego mi dnia ………(dzień, miesiąc, rok) wnoszę o:

W pierwszym punkcie możesz wnieść albo o częściowe oddalenie powództwa, albo o oddalenie powództwa całkowicie. Częściowe oddalenie powództwa. Dzięki częściowemu oddaleniu powództwa wykazujemy, że nie zgadzamy się z zasądzoną kwotą alimentów i naszym zdaniem powinna być ona niższa. Napiszmy więc:

1. Częściowe oddalenie powództwa;

W drugim podpunkcie wnosimy o przeprowadzenie dowodów. Mogą być one w postaci zdjęć. Dzięki dowodom będziesz w stanie uzasadnić swoje położenie w całej sytuacji i dobrze się zaprezentować. Przykład:

2. Przeprowadzenie dowodów w postaci zdjęć, itp, które będą wskazane poniżej;

W trzecim wyimku chcesz, aby wyrok został wydany natychmiastowo. Dzięki temu podpunktowi wyrok wydany przez Sąd wejdzie w życie od razu po rozprawie. Np.:

3. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności;

W czwartym punkcie chcesz udowodnić, że powód/powódka otrzymuje zasądzoną przez Sąd kwotę alimentów. Dzięki temu potwierdzisz, że wywiązujesz się z obowiązku ich płacenia. Możesz więc napisać:

4. Przedstawienie zgodnych z dokumentacją danych dotyczących kwoty alimentów otrzymywanych przez powódkę/powoda;

W piątym podpunkcie wnosisz o:

5. Złożenie dokumentacji, która obejmuje wyciągi bankowe oraz historię transakcji finansowych dokonywanych przez matkę/ojca w ciągu ostatnich pół roku. Ma to na celu ustalenie aktualnej sytuacji finansowej rodzica oraz rzeczywistych zdolności do zaspokajania potrzeb związanych ze wsparciem małoletniego dziecka;

W szóstym wyimku zasądzasz od powoda/powódki kosztów procesu wedle norm przypisanych.

6. Zasądzenie od powódki/powoda kosztów postępowania wedle przypisanych norm.

5. Tak samo jak na samym środku napisałeś/łaś "pozew o rozwód" teraz napisz "Uzasadnienie". Nie musi być ono już napisane z wielkiej litery. Bazując na Art. 135 KRiO - “Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. Obecnie moja sytuacja majątkowa nie pozwala mi na zaspokajanie potrzeb małoletniej córki/syna na poziomie wyższym niż obecnie. W uzasadnieniu potwierdź fakt, iż Twoja sytuacja majątkowa się pogorszyła podpierając to faktami takimi jak: miesięczne koszty utrzymania, zmiana pracy lub jej brak. Oczywiście jeśli celowo zwalniasz się z pracy, aby uniknąć podwyższenia alimentów, albo starasz się ich w ten sposób uniknąć - Sąd nie weźmie tego pod uwagę i będziesz musiał/musiała płacić ustaloną przez powoda/powódkę kwotę alimentów. Jeśli uważasz, że partner/partnerka trochę zbyt przesadnie opisała swoją sytuację materialną - uwzględnij to podając przykłady. 

6. Załączniki, jakie musisz dodać to:

  • odpis rachunków

  • świadectwo pracy z dnia ……..r

  • odpis pisma z załącznikami

  • dowody

Ile masz czasu na odpowiedź?

Z reguły sąd przyznaje stronom dwutygodniowy termin na złożenie reakcji w odpowiedzi na pozew o rozwód.

Jakie poniesiesz koszty?

Złożenie odpowiedzi na pozew o alimenty nie wymaga opłat. Warto jednak mieć na uwadze, że w trakcie procesu rozwodowego nadal możemy być obciążeni różnymi opłatami sądowymi.

Jakie są konsekwencje prawne niezłożenia odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów?

Warto zwrócić uwagę, że nieprzedstawienie odpowiedzi na pozew w określonym terminie sądowym może skutkować niekorzystnymi konsekwencjami proceduralnymi. Może to obejmować wydanie przez sąd wyroku zaocznego, co oznacza uwzględnienie pozew o alimenty w pełni bez konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Zawsze masz szansę na to, aby przedstawić swoją stronę! Pamiętaj, aby zrobić to w odpowiednim terminie, zebrać wszystkie potrzebne dokumenty i przygotować się mentalnie.

Najczęściej zadawane pytania

Czy trzeba odpowiadać na pozew o alimenty?

Oczywiście, że tak! Jeśli nie odpowiemy na pozew o alimenty możemy "przegrać" rozprawę już na samym starcie, ponieważ Sąd nie będzie miał wglądu na to jak sytuacja wygląda z naszej perspektywy. Sąd może wydać również wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym.

Jak skutecznie bronić się w sądzie przed podwyższeniem alimentów?

Wyjaśnij swoją sytuację materialną jak i byłego partnera/partnerki. Należy powołać się na przykłady, które miały miejsce. Jeżeli nie jesteśmy w stanie skwestionować wzrostu kosztów, mamy możliwość przedstawienia dokumentu potwierdzającego brak zdolności do poniesienia wyższych opłat (świadectwo pracy, wyciągi bankowe, orzeczenie o niezdolności pracy). Sytuacja ta może wynikać nie tylko ze spadku naszych dochodów, ale również ze zwiększenia naszych wydatków. Wybór konkretnego podejścia zależy wyłącznie od okoliczności danej sprawy.

Co w odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów?

W uzasadnieniu potwierdź fakt, iż Twoja sytuacja majątkowa się pogorszyła podpierając to faktami takimi jak: miesięczne koszty utrzymania, zmiana pracy lub jej brak. Oczywiście jeśli celowo zwalniasz się z pracy, aby uniknąć podwyższenia alimentów, albo starasz się ich w ten sposób uniknąć - Sąd nie weźmie tego pod uwagę i będziesz musiał/musiała płacić ustaloną przez powoda/powódkę kwotę alimentów. Jeśli uważasz, że partner/partnerka trochę zbyt przesadnie opisała swoją sytuację materialną - uwzględnij to podając przykłady.